Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพ

ลำดับ ผู้ร้องขอ หัวข้ออัลบั้ม รูปที่ ผู้โพสต์ ผู้ถ่ายภาพ วันที่ร้องขอ หมายเหตุ
1          THE FRIENDSHIP CHALLENGE 2009  มิส  อรุณี    มงคล    กฤษณะ    ประสพโชคชัย (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543) 0 543 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
2          อธิการให้โอวาสและกำลังใจแก่นักกรีฑาเก็บตัวสู้ศึกกรีฑาเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 1    ปรีชา    จีนมัชยา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 3096)    ปรีชา    จีนมัชยา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 3096) 8 ม.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
3          อธิการให้โอวาสและกำลังใจแก่นักกรีฑาเก็บตัวสู้ศึกกรีฑาเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 3    ปรีชา    จีนมัชยา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 3096)    ปรีชา    จีนมัชยา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 3096) 8 ม.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
4          โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ณ โรงเรียนอนุศึกษา 1  มาสเตอร์  นเรศ    ดวงทิพย์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)   มาสเตอร์  ธัชธาริน    หมวกทอง 8 ม.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
5          โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ณ โรงเรียนอนุศึกษา -  มาสเตอร์  นเรศ    ดวงทิพย์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)   มาสเตอร์  ธัชธาริน    หมวกทอง 8 ม.ค. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
6          ฉลองวันคล้ายวันเกิด ม.เสน่ห์ คำวินิจ 13  มิส  อรุณี    มงคล    กฤษณะ    ประสพโชคชัย (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543) 8 ม.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
7          เทศบาลตำบลสันป่าตอง เข้ามาช่วยทำความสะอาดลานนักบุญหลุยส์ 6    ปรีชา    จีนมัชยา (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 3096)    กฤษณะ    ประสพโชคชัย (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543) 11 ม.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
8          รูปภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ -  มิส  วิลาวัลย์    สุวรรณอัตถ์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554)         30 มิ.ย. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
9          รูปภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ -  มิส  วิลาวัลย์    สุวรรณอัตถ์ (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2554)         30 มิ.ย. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
10          ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่และชุมชนมงฟอร์ตวิลล่าทำกิจกรรม Big Cleaning Day -  มาสเตอร์  นเรศ    ดวงทิพย์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)   มาสเตอร์  นเรศ    ดวงทิพย์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 27 ก.ค. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
11          ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่และชุมชนมงฟอร์ตวิลล่าทำกิจกรรม Big Cleaning Day 1  มาสเตอร์  นเรศ    ดวงทิพย์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)   มาสเตอร์  นเรศ    ดวงทิพย์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 27 ก.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
12          การจัดทำเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของบุคลากร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ -  มิส  อรุณี    มงคล   มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ 4 ส.ค. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
13          ประมวลภาพกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2552 -  มาสเตอร์  ศรัณยวิทย์    พวงสุวรรณ    กาญจนา    เชื้อสาย (ออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553) , มาสเตอร์  ศรัณยวิทย์    พวงสุวรรณ 4 ส.ค. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
14          พิธีเสกอาคาร ST.Mary 1  มิส  อรุณี    มงคล    กฤษณะ    ประสพโชคชัย (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543) 18 ส.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
15          ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2553 -  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี 19 ส.ค. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
16          อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 2553 และ (ร่าง) กรอบ การประเมิน สมศ. รอบที่สาม บุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอน 6  มิส  อรุณี    มงคล   มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ 27 ต.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
17          อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 2553 และ (ร่าง) กรอบ การประเมิน สมศ. รอบที่สาม บุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอน -  มิส  อรุณี    มงคล   มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ 27 ต.ค. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
18          อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 2553 และ (ร่าง) กรอบ การประเมิน สมศ. รอบที่สาม บุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอน 4  มิส  อรุณี    มงคล   มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ 27 ต.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
19          อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 2553 และ (ร่าง) กรอบ การประเมิน สมศ. รอบที่สาม บุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอน 3  มิส  อรุณี    มงคล   มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ 27 ต.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
20          การประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือนเดือนธันวาคม 2553 11  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี 25 ธ.ค. 2553 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
21          การประชุมครูและบุคลากร ประจำเดือนเดือนธันวาคม 2553 -  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี 25 ธ.ค. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
22          งานวันคล้ายวันเกิดของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนตุลาคม 2553 -  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี 25 ธ.ค. 2553 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
23          ภาพการแข่งขัน One2one Mathematics Competition 2010 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพเชียงใหม่ วันที่ 1 สิงหาคม 2553 -    อภิญญา    ติรสุวรรณวาสี (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 3097)    อภิญญา    ติรสุวรรณวาสี (ออกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 3097) 31 ส.ค. 2554 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
24          การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2555 8  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี 4 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
25          การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบภายใน) ปีการศึกษา 2555 6  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี 4 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
26          การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2554 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 4  มิส  อรุณี    มงคล   มิส  อรุณี    มงคล 20 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
27          การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2554 วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 8  มิส  อรุณี    มงคล   มิส  อรุณี    มงคล 20 ก.ย. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
28          ประชุมครูและบุคลากรก่อนปิดภาคเรียนที่ 1/2554 4  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี 4 ต.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
29          การต้อนรับคณะครูและนักเรียน Ringwood, Secondary College -Australia ตามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 5  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี         7 ต.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
30          การต้อนรับคณะครูและนักเรียน Ringwood, Secondary College -Australia ตามโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 7  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี         7 ต.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
หน้า     1 2 3  >   >|

** กรุณาตรวจสอบแหล่งดาวน์โหลดในหน้า Login ของท่าน (Tab บันทึกงาน)