Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพ

ลำดับ ผู้ร้องขอ หัวข้ออัลบั้ม รูปที่ ผู้โพสต์ ผู้ถ่ายภาพ วันที่ร้องขอ หมายเหตุ
1          ปฐมนิเทศครูใหม่ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2554 ณ เซนต์หลุยส์ธรรมสถาน 3  มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ   มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ 7 ต.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
2          นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ศึกษาดูงานการบริหาร รร.ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 15  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี 7 ต.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
3          นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ศึกษาดูงานการบริหาร รร.ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 16  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี 7 ต.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
4          ต้อนรับคณะผู้บริหาร Yuxi Normal University 13  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี 7 ต.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
5          ม.ราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษา รร.มงฟอร์ต 6  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี 7 ต.ค. 2554 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
6          อบรม In-Service Training "การทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนางาน" -  มิส  ภวดี    ศรีใจ         28 ต.ค. 2554 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
7          มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แทรกชั้น ปีการศึกษา 2555 -  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี         1 มี.ค. 2555 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
8          มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แทรกชั้น ปีการศึกษา 2555 -  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี         1 มี.ค. 2555 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
9          สังคมสัญจร ปีการศึกษา 2554 -  มาสเตอร์  อำนวย    นนท์ศรี         4 มี.ค. 2555 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
10          สังคมสัญจร ปีการศึกษา 2554 11  มาสเตอร์  อำนวย    นนท์ศรี         4 มี.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
11          กิจกรรม Career Shopping Day นักเรียนชั้น ม.5 10  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี         4 มี.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
12          กิจกรรมทัศนศึกษาโครงการใฝ่รู้ใฝ่เรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 8  มาสเตอร์  นเรศ    ดวงทิพย์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่)   มาสเตอร์  นเรศ    ดวงทิพย์ (ลาออกโดยไม่ระบุวันที่) 26 เม.ย. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
13          พิธีฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 16  มิส  ศศิน    ดาวดี   มิส  ศศิน    ดาวดี 14 ส.ค. 2555 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
14          ถ่ายภาพหมู่คณะครูเนื่องในโอกาสโรงเรียนครบรอบการก่อตั้ง 84 ปี 10  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี ,       3 มี.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
15          คณะครู บุคลากร ร่วมงานวันศึกษาเอกชน 2  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี ,       3 มี.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
16          มิสซาโอกาสพระคริสตสมภพ 12  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี ,       3 มี.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
17          ครูมงฟอร์ตแสดงพลังความจงรักภักดี ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” 7  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี   ภราดา       (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543) ,       23 ก.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
18          ค่ายผู้นำลูกเสือ 2  มาสเตอร์  นเรนทร์ฤทธิ์    ต๊ะต้องใจ   มาสเตอร์  นเรนทร์ฤทธิ์    ต๊ะต้องใจ ,       4 ส.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
19          ผสานชีวิต ม.5 “ชีวิตเลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ” 24  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี ,       31 ส.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
20          ผสานชีวิต ม.5 “ชีวิตเลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ” 23  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี ,       31 ส.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
21          ผสานชีวิต ม.5 “ชีวิตเลือกได้ ด้วยรักและกำลังใจ” 17  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี ,       31 ส.ค. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
22          ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เลี้ยงต้อนรับตัวแทนโรงเรียน Ringwood College ประเทศออสเตรเลีย -  มิส  เดือนเพ็ญ    ตากันทะ    กฤษณะ    ประสพโชคชัย (เกษียณอายุเมื่อวันที่ 0 543) 20 ก.ย. 2560 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
23          ต้อนรับคณะครู และ นร. Assumption English School สิงคโปร์ 6  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี ,       13 พ.ย. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
24          ทบทวนโปรแกรม SWIS วันพุธ ที่ 1 พ.ย 2560 1  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก   มิส  ศรีพรรณ    ปัญญายศ , มิส  ศิริพร    พรพิพัฒน์ไพบูลย์ , มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก ,       15 พ.ย. 2560 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
25          ต้อนรับทูตวัฒนธรรมและการศึกษาฝรั่งเศส -  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี ,       29 พ.ย. 2560 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
26          ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก Assumption English School สิงคโปร์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม “Eco Green Industry 2017” -  มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง   มาสเตอร์  อภิชาติ    ใจอินผล ,       29 พ.ย. 2560 ต้องการทั้งอัลบั้ม เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
27          นักเรียนชั้น ม.2 บำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day 50  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี ,       22 ก.พ. 2561 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
28          พิธีปลงศพ ภราดาโยเซฟอังเดร เกแก็ง ณ สุสานภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ยุวลัยเซนต์หลุยส์แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค. 2561 141  มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง   มาสเตอร์  อภิชาติ    ใจอินผล ,       6 ก.ย. 2561 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
29          กิจกรรมวันกตัญญูครูอาวุโส ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 3  มาสเตอร์  ไชยวัฒน์    บุญเลิศ   มาสเตอร์  ไชยวัฒน์    บุญเลิศ ,       21 ม.ค. 2562 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
30          ทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ บริษัทท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 22  มิส  ภูริชา    จันทร์ดี   มิส  ภูริชา    จันทร์ดี ,       14 พ.ค. 2562 - เจ้าหน้าที่ กำลังดำเนินการ
หน้า |<  <   1 2 3  >   >|

** กรุณาตรวจสอบแหล่งดาวน์โหลดในหน้า Login ของท่าน (Tab บันทึกงาน)