[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินคุณภาพภายในครั้งที่ 2/2563
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 18/2563
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 17/2563
แนวปฎิบัติของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยในการมาเรียนที่โรงเรียน วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564
การประชุมคณะกรรมการรับการติดตามระบบงานนิเทศ งานวิจัย งานประกันคุณภาพภายในและงานนโบายและแผน โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ปรับปรุงระบบ Internet และระบบต่างๆ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน Online
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 16/2563
Montfort ขอเป็นกำลังใจสู้ภัย COVID-19
EP International Online 4-15 January 2021
รับสมัครนักเรียนรอบแทรกชั้น (Final Clearing) ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 8 – 20 มกราคม พ.ศ.2564
ประกาศการจัดการเรียนการสอน Online ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 วันที่ 4-15 ม.ค.2564
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชา คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563 (จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563)
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14/2563
จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน  2563 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ยังคงเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ  
รายงานผลการเรียนสำหรับนักเรียน
ตรวจสอบผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (ติด 0) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13/63 (23 พ.ย. 63)
ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2563
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/2563
การประเมินและคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การประเมินและคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
ขอชื่นชมนักเรียนทำความดี
ตรวจสอบการลงทะเบียนวิชาพลศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2563
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างภาวะผู้นำตามวิถีมงฟอร์ต”
รางวัลชมเชยการอ่านออกเสียงภาษาไทย
บอร์ดนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9)
ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ THE ชนะเลิศอันดับ1 THAILAND BADMINTON OPEN 2020
เตรียมงานเปิดสนามฟุตบอล ปี 2563
โครงการประกวดคำขวัญ 90 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2563
สมุดบันทึกรักการอ่าน
สะท้อนคิด กิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2563
กิจกรรมรักการอ่าน
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2563
การใช้พื้นที่ของโรงเรียนในการซ้อมการแข่งขันกีฬา หรือออกกำลังกาย
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเปิดสระให้บริการนักกีฬาเพื่อร่วมพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำเชียงใหม่
ขอเชิญคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2563 (วันที่ 31 สิงหาคม 2563)
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์ ช่วยเหลือน้ำท่วมพี่น้องชาวสุโขทัย
นักเรียนเก็บเงินได้
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563

|<  <   1 2 3 4 5 6 7  >   >|