[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
นักเรียนอาสาจราจรได้มาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมบริจาคให้แก่วงดนตรีผู้พิการทางสายตา
ประชุมพนักงาน
นักเรียนระดับชั้น ม.2 ทำกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
งานวิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ ประสานงาน วิทยาลัยนานาชาติ มช. มาบรรยายให้ความรู้นักเรียนชี้น ม.6
ประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
ตัวแทนครูเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ"การบริหารจัดการคุณภาพอากาศภายในยุค4.0 "
การตรวจรับงานตามโครงการ MC Stabilize Network
ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครอง วันผู้ปกครองพบครูครั้งที่ 1/2562
ตารางตรวจทรงผมนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
สวนรุกขชาติห้วยแก้วมีหนังสือขอบคุณโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยในการอนุเคราะห์พันธุ์ไม้
คณะครูและบุคลากร ที่รับผิดชอบแผนงานโครงการประจำปีการศึกษา 2562
การแข่งขันกีฬาพนักงานงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิเชนต์คาเบรียล ครั้งที่ 6
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศประชาสัมพันธ์การทดสอบภาษาอังกฤษเสริมปัญญา และ TESET 1 เพื่อให้นักเรียนที่สนใจสมัครสอบ
อาหาร Clean Food Good Taste
ทัศนศึกษาพนักงาน
อบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ To Be Number One
ประชุมติดตามและตรวจรับงานโครงการ MC Stabilize Network ครั้งที่ 2
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 ปีการศึกษา 2561 ในการสอบ O NET วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน
ทุนการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฉางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ปีการศึกษา 2562
ประชุมฝ่ายวิชาการครั้งที่ 25 ปีการศึกษา 2561
นานมีบุคส์แฟร์กับงานห้องสมุด
จัดเตรียมสถานที่พิธีมอบวุฒิบัตร
ลงนามความร่วมมือทางด้านการศึกษาร่วมกับ Solbridge School of Business, Woosong University ประเทศเกาหลีใต้
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ครั้งที่ 7
การประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2/2561 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2562
ประชุมฝ่ายวิชาการครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2561
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ดร. ณรงค์ คองประเสริฐ และร่วมเปิดโชว์รูมรถยนต์ฟอร์ต บริษัท เจริญยนตรการ จำกัด
หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 11 เพื่อติดตาม มอบหมาย และแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของโรงเรียน
ผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในโครงการTEDETของสสวท.
ผลการแข่งขันวิชาการคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและสังคม ท๊อปเทสเซ็นเตอร์
ผลการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับประเทศของราชภัฎพระนคร
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 8/2561
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2561
รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ
รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 10 /2561เพื่อติดตาม มอบหมาย และแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของโรงเรียน
โครงการเยี่ยมชมสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตดอยสะเก็ด และวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
อบรม “ความผูกพันต่อองค์กร (EMPLOYEE ENGAGEMENT)”
นักเรียนระดับชั้นม.4 เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 9 /2561 เพื่อติดตาม มอบหมาย และแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 9 /2561 เพื่อติดตาม มอบหมาย และแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของโรงเรียน
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 6/2561
แผนการเรียน English Programme โรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย ร่วมกับสถาบัน British Council Thailand จัดสอบวัดมาตรฐานสากลทางด้าน ภาษาอังกฤษ Pre-IELTS Test ให้แก่นักเรียน ในระดับชั้น ม.4-6
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 2
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักผู้อำนวยการ ร่วมกับงานอภิบาล เข้าร่วมอบรมวิธีการใช้ video wall เบื้องต้น

|<  <   1 2 3 4 5 6 7  >   >|