Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4457 : กิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้น ม.1 ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีชีวิตล้านนา

ในระหว่างวันที่ 2-12 กันยายน 2562 ทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยหน่วยงานอภิบาล และศาสนกิจ ร่วมกับครูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้พานักเรียนไปทำกิจกรรมผสานชีวิต (ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีล้านนา) ณ เวียงกุมกาม (เมืองโบราณใต้ภิภพ) วัดช้างค้ำ  วัดกุมกาม วัดกู้ป้ามด้อม วัดอีก้าง วัดหนานช้าง วัดปูเปี้ย  วัดธาตุขาว วัดเจดีย์เหลี่ยม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและภูมิใจในความเป็นไทย เช่น ความเชื่อ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมไทยและสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตของตนเองได้ผ่านการการเรียนรู้ศึกษาวัฒนธรรม วิถีของบรรพชน เช่น รู้จักเลือกใช้สิ่งของ โดยมุ่งเน้นประโยชน์มากกว่าค่านิยมของสินค้า และสนับสนุน ส่งเสริมการใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ
  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
  4. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะตามแบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 67 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 1 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มิส  ศศิน    ดาวดี       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  ศศิน    ดาวดี
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้นม.1 "ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีล้านนา" ห้องๅแล 2
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 175 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 170 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4