Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4462 : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2562

การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ

1.นายธัญกร  ยันตรศาสตร์            ชั้น ม.4/2        

2.นายณรัชด์   มานะสัมพันธ์สกุล   ชั้น ม.5/2

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

1.นายเดชาวัต  เรืองสังข์        ชั้น ม.6/1

2.นายธนภัทร  สีมาขจร         ชั้น ม.6/1

การแข่งขันประกวดวาดภาพตามจินตนาการทางวิททยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

1.นายสุขนิรันดร์    การเรือง   ชั้น ม.4/6

การแข่งขันการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

1.เด็กหญิงปวริศา    บูรณพันธุ์ศรี  ชั้น ม.3/8         

2.เด็กหญิงวรันธร    มนุษยพันธุ์    ชั้น ม.3/8         

3.เด็กชายกันตภณ  ชัยเรือน          ชั้น ม.3/8

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีวภาพ

เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของปลา Kamfa ในกลุ่มปลาหมอผสมข้ามพันธุ์

รางวัลเหรียญทอง

1.นาย ภัทร์วศิน  วศินพงศ์ธนัช      ชั้น ม.6/5

2.นาย จิรโชติ   รัชพฤกษ์                 ชั้น ม.6/4

3.นาย ธนัตถ์    หยงสตาร์                ชั้น ม.6/1

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีวภาพ

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของยาสีฟันโดยใช้สารสกัดจากสมุนไพรเพื่อยับยั้งเชื้อจุลชีพในช่องปาก

รางวัลเหรียญเงิน

1.นางสาว ปรีชญาพร   ไชยอ้าย       ชั้น ม.5/2

2.นางสาว สวิชญา       เวียงเงิน       ชั้น ม.5/2

3.นายอนพัทย์       ไกรโพธิพัฒน์      ชั้น ม.5/2

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีวภาพ

เรื่อง      การพัฒนาแผ่นสติกเกอร์ซิลเวอร์นาโนเพื่อการระงับกลิ่นเท้า

รางวัลเหรียญเงิน

1.นาย ปิยะทัศน์   ฉิมพล                   ชั้น ม.6/2

2.นาย ฌอน      โซนี่                          ชั้น ม.6A

3.นาย เหนือ     เปลี่ยนแปลงศรี        ชั้น ม.6/1

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีวภาพ

เรื่อง      การพัฒนาน้ำยาฆ่าเชื้อภายในครัวเรือน จากสารสกัดใบบัวบก

รางวัลเหรียญทองแดง

1.นางสาวปทิตตา   ตันติสุขุมาล        ชั้น ม.5/2

2.นางสาว พรรวษา  หนุ่มศรี               ชั้น ม.5/2

3.นางสาว ชัชชญา   แก้วเกตุ              ชั้น ม.5/2

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาชีวภาพ

เรื่อง ฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะผสม 2 ชนิดในไฮโดรเจลที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพต่อการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย       เอนเทอโรคอคคัส ฟีคัลลิส นอกกาย

รางวัลเหรียญทองแดง

1.นาย พีรทัต     กฤษณะประกรกิจ     ชั้น ม.5/1

2.นาย ธนดล     พิทยชัยกุล                 ชั้น ม.5/1

3.นาย ศุภวิชญ์   จิตติวัฒนพงศ์           ชั้น ม.5/1

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของเยื่อจากธรรมชาติเพื่อประยุกต์เป็นบรรจุภัณฑ์โดยใช้น้ำตะโกเป็นส่วนประกอบ

รางวัลเหรียญทองแดง

1.นางสาวปรีญาพัชญ์  ศิริพันธุ์           ชั้น ม.5/2       

2.นายภูบดี         กิตติวรรณ                ชั้น ม.6/1

3.นายวรภัทร     พฤกษ์ทยานนท์         ชั้น ม.6/2

การแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

1.เด็กชายญาณรัก ถาวรรุ่งกิจ              ชั้น ม.2/1

2.เด็กชายอภิวิชญ์ กรกาญจนารักษ์     ชั้น ม.2/1

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เฝือกเชื่อมระบบรากกิ่งตอนจากไนเตรตขี้ปลาผสมสาหร่ายเทาน้ำ

รางวัลชนะเลิศ

1.เด็กหญิงลภัสรดา  วงศ์มณี                ชั้น ม.1/2

2.เด็กหญิงธนินรัศมิ์  เลิศศรีมงคล        ชั้น ม.1/2

3.เด็กหญิงศิริภัสสร  ศิรลัมภามาศ       ชั้น ม.1/2

การแข่งขัน ชุมนุมนักฟิสิกส์รุ่นเยาว์   เรื่อง power bank พลังงานแสงอาทิตย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

1.เด็กหญิงกัลยภัค   รักษ์ชูชีพ                  ชั้น ม.2/1                                       

2.เด็กชายณัทกร      สุขจีระเดช                ชั้น ม.2/1                                                                            

3.เด็กชายธนกฤต     แก้วจันทร์                ชั้น ม.2/1                                                                           

4.เด็กชายธนินโชตน์    วิวัฒน์กมลชัย       ชั้น ม.2/1                                                                             

5.เด็กชายอภิวิชญ์      กรกาญจนารักษ์    ชั้น ม.2/1  

 

การแข่งขัน ชุมนุม นักกีฎวิทยารุ่นเยาว์    เรื่องศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพชอล์กสมุนไพร เปลือกไข่ไล่มดจากกระเพา โหระพา ตะไคร้และชอล์คไล่มดจากสารเคมีเพื่อพัฒนาสู่สังคมและสาธารณะประโยชน์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

1.เด็กชายกฤตกานต์       กาบสุวรรณ         ชั้น ม.2/5                            

2.เด็กชายทีปกร             วิเศษวงศา           ชั้น ม.2/5                                               

3.เด็กชายกฤษฏิ            ก้าวสมบัติ            ชั้น ม.2/5                     

4.เด็กชายปณวิช            สรณถาวรกุล       ชั้น ม.2/5 

การแข่งขัน ชุมนุมนักปักษีรุ่นเยาว์ ได้รับ เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมนกหงษ์หยกกับหญิงงามในคำพังเพยไทย

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

1.เด็กชายทรอย วินน์              ฮอร์ตัน            ชั้น ม.2/3                                                  

2.เด็กชายเศรษฐพล                ฤทธิ์เทวา        ชั้น ม.2/3                                                                                     

3.เด็กชายปรัชญวิชญ์             ดวงคำ             ชั้น ม.2/3                                                                                      

4.เด็กชายจิรากร                    เกษประดิษฐ์    ชั้น ม.2/3       

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 25 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  วรพิชชา    ยาวงศ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 170 ครั้ง (Login 2 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 168 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2