Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4494 : โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น"

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเข้ารับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น"  เมื่อวันศุกร์ที่  13 กันยายน 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญึ่ปุ่น) ดินแดง กทม. ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในโครงการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานตามแนวประชารัฐ โรงเรียนจากจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น" เกียรติบัตร 1 ปี มี 5 โรง  ได้แก่  โรงเรียนหางดง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งเป็นปีแรกที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่เปิดโอกาสให้โรงเรียนเอกชนสมัครเข้ารับการประเมินได้

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 18 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: ไม่ได้แจ้งในระบบ    ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สุวรรณ    อินทรชิต
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 24 ครั้ง (Login 8 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 16 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18
  1