Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4499 : สรุปไตร่ตรองกิจกรรมผสานชีวิต“ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีล้านนา” นักเรียนระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2562 ณ วัดช้างค้ำ วัดกุมกาม วัดกู้ป้ามด้อม วัดอีก้าง วัดหนานช้าง วัดปูเปี้ย วัดธาตุขาว วัดเจดีย์เหลี่ยม (เวียงกุมกาม) ระหว่างวันที่ 2 – 12 กันยายน พ.ศ. 2562

สรุปไตร่ตรองกิจกรรมผสานชีวิต“ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีล้านนา” นักเรียนระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2562 วัดช้างค้ำ  วัดกุมกาม วัดกู้ป้ามด้อม วัดอีก้าง วัดหนานช้าง วัดปูเปี้ย วัดธาตุขาว วัดเจดีย์เหลี่ยม (เวียงกุมกาม) ระหว่างวันที่ 2 – 12 กันยายน พ.ศ. 2562   นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในระดับ มากที่สุด  จากนักเรียน 364 และมี 7 คนที่แสดงทัศนะไปในทางตรงข้าม  เพราะได้รับความรู้ใหม่ๆ เพราะเป็นกิจกรรมที่สนุกได้ความรู้ ได้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่น “ได้มาเปิดโลก” “เพราะได้เรียนรู้หลายเรื่องจากกิจกรรมนี้” “สนุก ได้เรียนรู้หลายๆอย่าง เช่น วิถีชีวิตของคนโบราณ” “เห็นด้วย เพราะ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้นอกบทเรียนมากมาย” “สนุกมากและอยากให้จัดทุกๆเดือน” ฯลฯ

< />

 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 16 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 1 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:             ผู้ถ่ายภาพนักเรียน:  F 2    G 3    ผู้โพสต์: มาสเตอร์  จิรฐาวัฒน์    ฉัตรบรรยงค์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :
       - ภาคเรียนที่ 1 -2 ปีการศึกษา 2549
   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 27 ครั้ง (Login 5 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 22 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16
  1