Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4505 : การนิเทศ กำกับ ติดตาม การทำงานตามบทพรรณนางาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม การทำงานของคณะครูบุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไปตามบทพรรณนางาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ 1.งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 2.งานพยาบาล 3.งานโภชนาการ 4.งานยานพาหนะ ความปลอดภัยและจราจร 5.งานธุรการและสารสนเทศฝ่าย โดยได้ดำเนินการนิเทศระหว่างวันที่ 2- 6 กันยายน 2562 

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 27 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:             ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มาสเตอร์  สุวรรณ    อินทรชิต
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 14 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 8 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2