Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4578 : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กิ๋นฮ้อผญ๋า ปลุกปั๋ญญาเยาวชน เพื่อจิตอาสาพัฒนาชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกับงานแนะแนว ได้พานักเรียนระดับชั้น ม.4 - ม.6 จำนวน 212  เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทมามกะ กิ๋นอ้อผญ๋า ปลุกปั๋ญญาเยาวชน เพื่อจิตอาสาพัฒนาชุมชน  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 15.30 น.  ณ พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่   นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั่้งนี้ ได้รับทั้งความรู้ความเข้าใจในพิธีกรรมของล้านนาโบราณ รวมทั้งยังได้แสดงตนเป็นจิตอาสา เพื่อพัฒนาภายในอาคารพุทธสถาน ลานรอบ ๆ อาคารพุทธสถาน  และชุมชน  และได้รับความสนุกสนาน ร่วมมือกันด้วยความเรียบร้อย โดยมีคณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.5 เป็นผู้ดำเนินการจัดงานทั้งหมด  ครูกนิษฐรินทร์  พลศักดิ์  ครูแนะแนวระดับชั้น ม.5 เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งนำนักเรียนกลับมายังโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 97 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:             ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  กนิษฐรินทร์    พลศักดิ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 15 ครั้ง (Login 1 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 14 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4 5