Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 4621 : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.4 - ม.6

ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤศจิการยน 2562 งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มาแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)  ในคาบแนะแนว  เพื่อให้นักเรียนได้มีการเตรียมตัว การเตรียมความพร้อม และมีทางเลือกทางการศึกษาที่หลากหลาย  โดยมีครูแนะแนวระดับชั้น ม.ปลาย ม.เมธาสิิทธิ์  สุขประชาพันธ์ หัวหน้างานแนะแนว ครูผู้สอนกิจกรรมแนะแนวระดับชั้น ม.6, ครูสมฤทัย ชัยพิมาน ครูแนะแนวระดับชั้น ม.4  และครูกนิษฐรินทร์ พลศักดิ์ ครูแนะแนวระดับชั้น ม.5 เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกให้กับท่านวิทยากรที่มาแนะแนว

   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 19 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ:             ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  กนิษฐรินทร์    พลศักดิ์
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 19 ครั้ง (Login 6 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 13 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19
  1