Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 
[อัลบั้มภาพทั้งหมด] [อัลบั้มภาพทุกสถาบัน] [อัลบั้มข่าวแยกตามประเภท] ค้นหารูปภาพ


   อัลบั้มที่ 732 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 2553 และ (ร่าง) กรอบ การประเมิน สมศ. รอบที่สาม บุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอน
ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 2553 และ (ร่าง) กรอบ การประเมิน สมศ. รอบที่สาม โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และ (ร่าง) กรอบ เกณฑ์ การประเมิน สมศ. รอบที่สาม (พ.ศ. 2554 – 2558) 2.เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ.รอบที่สาม ในปีการศึกษา 2554 โดยมี ครูดรุณี ขันโท เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2553 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
   จำนวนภาพในอัลบั้มนี้ 64 ภาพ
   ข่าวที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน  0 ข่าว )
   หน่วยงานที่นำอัลบั้มนี้ไปอ้างอิง (จำนวน 0 หน่วยงาน )
   แผนงาน (จำนวน 0 แผนงาน )
   โครงการ (จำนวน 0 โครงการ )
   ผู้ถ่ายภาพ: มาสเตอร์  ญาณิน    ศิริไพศาลประเสริฐ       ผู้ถ่ายภาพนักเรียน: ไม่ได้แจ้งในระบบ  ผู้โพสต์: มิส  อรุณี    มงคล
   กำหนดการที่นำไปอ้างอิง :

   รายชื่อผู้ร้องขอไฟล์ภาพต้นฉบับ (ความละเอียดสูง)  

  ดู 19 ครั้ง (Login 0 ครั้ง บุคคลอื่นๆ 19 ครั้ง)

>> ดูอัลบั้มนี้แบบ SlideShow <<

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 3

รูปที่ 4

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

รูปที่ 17

รูปที่ 18

รูปที่ 19

รูปที่ 20
  1 2 3 4