[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

What 's new in SWIS
ความเคลื่อนไหวในระบบฐานข้อมูล SWIS วันนี้

Today 's Events ::    
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ของ โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจข้อสอบอัตโนมัติ EP International
ลำดับที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
1 -1. งานวัดและประเมินผล English Program สามารถตรวจข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็วทันต่อความต้องการ 2. นักเรียนสามารถทราบผลการตรวจข้อสอบได้อย่างรวดเร็วและ มีความมั่นใจในคำตอบที่ได้รับ 12:15:07