Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับองค์กรต่างประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับองค์กร ต่างประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
2.  2. เพื่อสร้างเครือข่ายกับสถาบันหรือหน่วยงานในต่างประเทศ (MOU)

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(7)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(1)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(1)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(2)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(10)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับองค์กรต่างประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับองค์กรต่างประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.  1. โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรระหว่างประเทศอย่างน้อย ปีการศึกษาละ 15 ครั้ง
2.  2. องค์กรระหว่างประเทศมีความพึงพอใจต่อความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 85)

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับองค์กรต่างประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  10. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรทางการศึกษา และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
02 ม.ค. 2560 31 ม.ค. 2560   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1336 วัน
01 ก.พ. 2560 28 ก.พ. 2560   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1308 วัน
02 ม.ค. 2560 31 ม.ค. 2560   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1336 วัน
02 ม.ค. 2560 28 ก.พ. 2560   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1308 วัน
02 ม.ค. 2560 28 ก.พ. 2560   P 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1308 วัน
02 ม.ค. 2560 28 ก.พ. 2560   P 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1308 วัน
02 ม.ค. 2560 28 ก.พ. 2560   P 4.3 ศึกษาวิเคราะห์แนวทาง ป้องกันแก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1308 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 882 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 7 1 9   7   1 *** *** ผ่านมาแล้ว 882 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.1 รับรองแขกจากต่างประเทศ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 882 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.2 การเดินทางไปติดต่อประสานงานในต่างประเทศ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 882 วัน
01 ก.พ. 2560 31 พ.ค. 2560   D 6.3 ประสานงานรับครูผู้สอนจากต่างประเทศ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1216 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.4 จัดทำทะเบียนประวัติ และทำเนียบการทำ MOU และความสัมพันธ์ด้านต่างๆ กับสถาบันในต่างประเทศ จัดเก็บหลักฐานไว้เป็นระบบ และสืบค้นง่าย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 882 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   D 6.5 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 882 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2560   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 882 วัน
25 ก.ค. 2560 28 ก.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1158 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1067 วัน
17 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 983 วัน
06 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 962 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของงานวิเทศสัมพันธ์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 882 วัน
24 ต.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 882 วัน
24 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1067 วัน
06 ก.พ. 2561 09 ก.พ. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 ประจำภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 962 วัน
15 พ.ค. 2560 30 เม.ย. 2561   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 882 วัน
30 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 882 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (7)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 โครงการ GE English on Tour สำหรับนักเรียนผู้มีศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ  1 ก.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1123 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ค่ายสิงคโปร์ (Singapore Survival IX)  5 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1089 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  8 ต.ค. 2560 ผ่านมาแล้ว 1086 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 Eco Green Industries  7 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1056 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 Value-in-Action  10 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1053 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 การต้อนรับ Mme. Caroline Schmitt  20 พ.ย. 2560 ผ่านมาแล้ว 1043 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561
 ทัศนศึกษาเมือง Ringwood ประเทศออสเตรเลีย  16 มี.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 927 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2561

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (1)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนร่วมกับ Assumption English School และ Montfort Secondary School, Singapore ปีการศึกษา 2560 6   6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (1)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : คณะกรรมการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนร่วมกับ Assumption English School และ Montfort Secondary School, Singapore ปีการศึกษา 2560
ในกำหนดการ: Eco Green Industries (วันที่ 7 พ.ย. 2560) (6)
  บทพรรณนาหน้าที่ : ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าเลี้ยงรับรอง 1 *** ***
2    ค่าที่พัก 1 *** ***
3    ค่านำเที่ยว ทัศนศึกษา 1 *** ***
4    ค่าธงประดับตกแต่ง 1 *** ***
5    ค่าตั๋วเครื่องบิน 1 *** ***
6    ค่าที่พัก 1 *** ***
7    ค่าของที่ระลึก 1 *** ***
8    ค่าส่งเอกสาร พัสดุระหว่างประเทศ 1 *** ***
9    ค่าประกันการเดินทาง 1 *** ***
10    ค่าส่งเอกสาร พัสดุระหว่างประเทศ 1 *** ***
11    ค่าเลี้ยงรับรอง ผู้ประสานงานจากต่างประเทศ 1 *** ***
12    ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ 5 *** ***
13    ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ 5 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. รายงานสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรระหว่างประเทศ
 - 2. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับองค์กรต่างประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของหน่วยงาน งานวิเทศสัมพันธ์
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (2)
หัวข้อ %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับองค์กรต่างประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3.950.8278.97
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน เชื่อมความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับองค์กรต่างประเทศในด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4.370.0087.44
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (10 )
ต้อนรับคณะครู และ นร. Assumption English School สิงคโปร์
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก Assumption English School สิงคโปร์ ที่เข้าร่วมกิจกรรม “Eco Green Industry 2017”
การเตรียมค่าย Value-in-Action ระหว่างนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย กับ Montfort Secondary School, Singapore
กิจกรรม Value-in-Action
อบรมทบทวนการเขียนแผนงานโครงการ สำหรับครูและบุคคลากรที่รับผิดชอบแผนงานโครงการ ปีการศึกษา 2560
ต้อนรับทูตวัฒนธรรมและการศึกษาฝรั่งเศส
Speaking Test
ต้อนรับคณะนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศนิวซีแลนด์ Mr. Liam James Matuku และ Miss Kayleigh Wright ตามโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ครั้งที่ 6
จับมือ Aomori Chuo Gakuin University, Japan ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์ครั้งที่ 6