Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฺฺฺ

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อให้บริการและอำนวยความ สะดวกด้าน สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เนต แก่บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ของโรงเรียน และชุมชน องค์กรภายนอก
2.  2. เพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม อุปกรณ์สื่อ เทคโนโลยี และโสตทัศนูปกรณ์ของโรงเรียน ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการมีสิ่ง อำนวยความสะดวกให้หน่วยงานต่างๆอย่างพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ ได้ดี และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน มีสิ่งอำนวย ความสะดวกในการเรียนรู้ พอเพียงกับจำนวน ผู้เรียน และอยู่ในสภาพใช้การได้ดีทุกครั้ง
3.  3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
4.  4. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานบริหารด้วยสารสนเทศ
5.  5. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้หรือการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(34)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(10)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(1)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(15)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฺฺฺ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฺฺฺ
1.  1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเกณฑ์
2.  2. มีหน่วยงานที่บริหารด้วยสารสนเทศจำนวน 30 หน่วยงาน
3.  3. มีหน่วยงานที่บริหารด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้หรือการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องจำนวน 41 หน่วยงาน
4.  4. นักเรียนร้อยละ 90 เป็นผู้มีความอิ่มเอิบ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฺฺฺ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบมาตรฐานสากล พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
20 พ.ค. 2562 20 พ.ค. 2562   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 201 วัน
22 พ.ค. 2562 22 พ.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 199 วัน
24 พ.ค. 2562 24 พ.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 197 วัน
31 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 190 วัน
31 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 190 วัน
21 ม.ค. 2562 25 ม.ค. 2562    4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 316 วัน
29 ม.ค. 2562 02 ก.พ. 2562   P 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนา คุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 308 วัน
30 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2562   P 5. ประชุม คณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 191 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 28  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 28   0 *** *** 145 วัน
27 พ.ค. 2562 28 มี.ค. 2563   D 6.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้เทคโนโลยีผ่านเกณฑ์ 1  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 1   0 *** *** 112 วัน
27 พ.ค. 2562 28 มี.ค. 2563   D 6.2 หน่วยงานที่บริหารด้วยสารสนเทศ  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** 112 วัน
27 พ.ค. 2562 28 มี.ค. 2563   D 6.3 หน่วยงานที่บริหารด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้หรือการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 1  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** 112 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 นักเรียนเป็นผู้มีความอิ่มเอิบ 1  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** 145 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 การเช่าใช้-เช่าซื้อ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี 2  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 2   0 *** *** 145 วัน
20 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.6 การบำรุงรักษาและซ่อมแซม อุปกรณ์เทคโนโลยี 2  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** 145 วัน
20 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.7 จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวให้กับนักเรียน 1  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 1   0 *** *** 145 วัน
20 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.8 ค่าบริการสัญญาณ True Vision แบบรายปี 5 จุด 2  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 2   0 *** *** 145 วัน
20 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.9 บำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯและจัดซื้ออะไหล่ 2  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** 145 วัน
20 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.10 จัดซื้ออะไหล่ หัวแจ๊ค สัญญาณภาพและเสียงและอุปกรณ์ต่างๆ ในการบำรุงรักษา  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** 145 วัน
20 มิ.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.11 ระบบการพิมพ์เอกสารแบบระบบเช่าในหน่วยงาน ( SMART OFFICE )  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** 145 วัน
20 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.12 วัสดุสิ้นเปลืองและหมึกพิมพ์  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** 145 วัน
20 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.13 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศในหน่วยงาน (SWIS)  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** 145 วัน
20 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.14 ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะ 1  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** 145 วัน
27 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2563   D 6.15 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆและการติดตามรวบรวมระบบสารสนเทศของโรงเรียน  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** 113 วัน
23 พ.ค. 2562 25 ก.พ. 2563   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** 80 วัน
23 พ.ค. 2562 26 พ.ค. 2562   D 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงาน นโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 195 วัน
22 ต.ค. 2562 26 ต.ค. 2562   D 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงาน นโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 42 วัน
03 ธ.ค. 2562 07 ธ.ค. 2562   D 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงาน นโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** กำลังเกิดขึ้น
11 ก.พ. 2563 15 ก.พ. 2563   D 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงาน นโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** 70 วัน
23 พ.ค. 2562 19 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** 134 วัน
23 พ.ค. 2562 26 พ.ค. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 195 วัน
11 ก.พ. 2563 15 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** 70 วัน
01 มี.ค. 2563 29 มี.ค. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** 113 วัน
19 เม.ย. 2563 19 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก 0   0 *** *** 134 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (34)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ค่าประกัน Warranty FortiGate 500 E  4 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 247 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 การเช่าใช้-เช่าซื้อ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ปรับปรุงและอัพเดทโปรแกรม Mas school  8 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 243 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 การเช่าใช้-เช่าซื้อ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี  1 เม.ย. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 อบรมครู IE Social Studies M.1-M.3 และ mathematics M.1-M.6  4 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 217 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 อบรมครู IE Social Studies M.1-M.3 และ mathematics M.1-M.6  5 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 216 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 อบรมครู IE Physics Biology Astronomy Chemistry Geology M.4- M.5  5 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 216 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 อบรมครู IE Social Studies M.1-M.3 และ mathematics M.1-M.6  6 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 215 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 อบรมครู IE Physics Biology Astronomy Chemistry Geology M.4- M.5  6 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 215 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 อบรมครู IE English M.1- M.6  7 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 214 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 อบรมครู IE English M.1- M.6  8 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 213 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 อบรมครู IE English M.1- M.6  9 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 อบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับม.ต้น  9 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 212 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562  10 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 211 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 อบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับม.ต้น  10 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 211 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562  11 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 อบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับม.ต้น  11 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สัมมนาครู ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562  12 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 209 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  14 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 207 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 พิธีมิสซาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2562  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 205 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายนักเรียนคาทอลิกครั้งที่ 25  18 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 203 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายนักเรียนคาทอลิกครั้งที่ 25  19 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 202 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 198 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 อบครู IE ม.ต้นและม.ปลาย วิชา Geography, Economic, Science  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 197 วัน กำลังดำเนินการ  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 197 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 อบครู IE ม.ต้นและม.ปลาย วิชา Geography, Economic, Science  25 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 196 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สอบภาษาอังกฤษ CU TEP ครั้งที่ 2/2562  25 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 196 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 อบครู IE ม.ต้นและม.ปลาย วิชา Geography, Economic, Science  26 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 195 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 คณะครูและบุคลากร ที่รับผิดชอบแผนงานโครงการประจำปีการศึกษา 2562  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 192 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้เทคโนโลยีผ่านเกณฑ์  27 พ.ค. 2562 - 28 มี.ค. 2563
 พิธีไหว้ครู และแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน / ประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 191 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวให้กับนักเรียน  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 186 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวให้กับนักเรียน  20 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ชำระค่าเช่าสัญญาณดาวเทียมทรูวิชั่น  12 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 148 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ค่าบริการสัญญาณ True Vision แบบรายปี 5 จุด  20 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ชำระค่าเช่าสัญญาณดาวเทียมทรูวิชั่น  13 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 147 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ค่าบริการสัญญาณ True Vision แบบรายปี 5 จุด  20 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับมอบตัวนักเรียน Gifted ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563  5 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 124 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธทามะกะ เพื่อจิตอาสาพัฒนาชุมชน  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 43 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (10)

ขั้นตอน: 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  ดาริษา    แสงสินธุ์  ที่ปรึกษา
 ภราดา  ชาญณรงค์    บุญพราหมณ์  ประธานที่ปรึกษา
 มาสเตอร์  ฤทธิยา    ศรีสวนจิก  ประธานกรรมการ
 มาสเตอร์  สุรชัย    แสนทอน  กรรมการ
 มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง  กรรมการ
 มาสเตอร์  สงกรานต์    ไชยวิวัฒมงคล  กรรมการ
 มาสเตอร์  ธีระพงษ์    มณีวรรณ  กรรมการ
 มาสเตอร์  อภิชาติ    ใจอินผล  กรรมการ
 มาสเตอร์  รังสรรค์    พรพัฒนา  กรรมการ
 มาสเตอร์  สุพจน์    เทียมยศ  กรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    1. เช่าใช้บริการอินเทอร์เนตในโรงเรียน 1 *** ***
2    2. เช่าโปรแกรมป้องกันไวรัส 1 *** ***
3    3. เช่าใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ Window และ Microsoft Office 1 *** ***
4    4. เช่าใช้โปรแกรม Adobe 1 *** ***
5    5. เช่าใช้และบำรุงรักษาโปรแกรม Mas School 1 *** ***
6    6. ค่าประกัน Warranty FortiGate 500 E 1 *** ***
7    1. ประกันเครื่อง Filre wall 1 *** ***
8    2. ค่าอุปกรณ์ต่อพ่วง 1 *** ***
9    3. ซ่อมแซมบำรุงรักษา 1 *** ***
10    4. การบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ 1 *** ***
11    1. ซื้อบัตรและหมึกพิมพ์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวหนักเรียน 1 *** ***
12    1. ค่าเช่าสัญญาณ True Vision แบบรายปี 5 จุด 1 *** ***
13    1.ซ่อมบำรุง รักษา โปรเจคเตอร์ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 1 *** ***
14    2. ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องเสียงและลำโพง 1 *** ***
15    3. ซ่อมบำรุง รักษา กล้องถ่ายภาพ กล้องวีดีโอ และอุปกรณ์ประกอบ 1 *** ***
16    1. ซื้ออะไหล่ หัวแจ๊ค สัญญาณภาพและเสียงและอุปกรณ์ต่างๆ ในการบำรุงรักษา 1 *** ***
17    1. จัดซื้อพัสดุสำนักงาน 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1.แบบประเมินทักษะเทคโนโลยีของครูและบุคลากร
 - 2. แบบติดตามการบริหารด้วยสารสนเทศ
 - 3. แบบติดตามการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้หรือการบริหาร
 - 4. แบบประเมินความพึงพอใจในการบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฺฺฺ ของหน่วยงาน งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง
ผู้จัดทำ : มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (15 )
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561
รวมภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection : TDC และสืบค้นบริการเอกสารวิชาการ
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562
อบรมด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 17-20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดทำพานในพิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2562
ตัวแทนนักเรียน ชั้น ม.6 ร่วมกันทำพาน เนื่องในวันไหว้ครู
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
วันไหว้ครูมงฟอร์ต 2562
สัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน สแต็คชิงแชมป์ส่วนกลางแห่งประเทศไทย
ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย iPad และ true digital_park
การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
หน่วยซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศณูปกรณ์ ได้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถนำมาใช้ได้อย่างปกติและมีประสิทธิภาพ 1/2562