Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : พัฒนาศักยภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิ์นักเรียนภายในกลุ่มสาระให้บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และได้รับการส่งเสริมตามความถนัดและความสนใจของตนเองใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2.  เพื่อส่งเสริมครูให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3.  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศิลปะพื้นบ้าน
4.  เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมเรียนรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้จากภายนอกโรงเรียน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(594)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(8)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : พัฒนาศักยภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิ์นักเรียนภายในกลุ่มสาระให้บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : พัฒนาศักยภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิ์นักเรียนภายในกลุ่มสาระให้บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาโรงเรียน
1.  ครูร้อยละ 92 มีการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมตามความถนัดและความสนใจของตนเองใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
2.  นักเรียนร้อยละ 84 มีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการสอบปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และในการจัดการเรียนการสอนสาระคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
3.  นักเรียนมีนวัตกรรม เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์หรือโครงงานส่งเสริมเทคโนโลยีอย่างน้อย 6 ชิ้น
4.  นักเรียนร้อยละ 84 ได้เรียนรู้เรียนรู้ศิลปะพื้นบ้าน
5.  นักเรียนร้อยละ 84 ได้เข้าร่วมเรียนรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้จากภายนอกโรงเรียน
6.  นักเรียนร้อยละ 91 มีความอิ่มเอิบ
7.  จำนวน 91 งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ความยุติธรรม และสันติ
8.  นักเรียนร้อยละ 91 ได้รับการปลูกฝังการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
9.  นักเรียนร้อยละ 91 เข้าร่วมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
10.  ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้นม. 1 – 3 มีคะแนนการสอบ YCT, HSK ผ่านเกณฑ์
11.  ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้นม. 4 – 5 แผนการเรียนศิลป์จีน มีคะแนนการสอบ HSK ผ่านเกณฑ์
12.  ร้อยละ 75 ของนักเรียนระดับชั้นม. 6 แผนการเรียนศิลป์จีน มีคะแนนการสอบ HSK ผ่านเกณฑ์
13.  ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้นม. 4 – 5 แผนการเรียนศิลป์ฝรั่งเศส มีคะแนนการสอบ DELF Standard ผ่านเกณฑ์
14.  ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้นม. 4 แผนการเรียนศิลป์ญี่ปุ่น มีคะแนนการสอบ JLPT Standard ผ่านเกณฑ์
15.  ร้อยละ 75 ของนักเรียนระดับชั้นม. 5 แผนการเรียนศิลป์ญี่ปุ่น มีคะแนนการสอบ JLPT Standard ผ่านเกณฑ์
16.  ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีความโดดเด่นทางวิทยาศาสตร์
17.  ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีความโดดเด่นทางคณิตศาสตร์
18.  ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีความโดดเด่นทางคอมพิวเตอร์
19.  ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา(Critical Thinking and Problem Solving) และทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)
20.  ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีทักษะการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่า ทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)
21.  ร้อยละ 70 ของนักเรียนมีความภาคภูมิใจรากเหง้าวิถีชีวิตชาวล้านนา
22.  จำนวน 10 มาตรฐานที่โรงเรียนผ่านเกณฑ์

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : พัฒนาศักยภาพนักเรียนและผลสัมฤทธิ์นักเรียนภายในกลุ่มสาระให้บรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นบุคคลที่อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล
  2. พัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การนิเทศและวิจัย และเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน ผลการแข่งขันภายนอก การศึกษาต่อและการสอบชิงทุนทั้งในและต่างประเทศ
  4. ยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากลโดยใช้เกณฑ์ Common European Framework of Reference (CEFR) / Cambridge Standard, YCT Standard, HSK Standard, DELF Standard, JLPT Standard, etc.
  5. จัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และอาชีพที่คาดหวัง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
15 พ.ค. 2562 18 พ.ค. 2562   P แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 654 วัน
20 พ.ค. 2562 24 พ.ค. 2562   P ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 648 วัน
27 พ.ค. 2562 07 มิ.ย. 2562    กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 634 วัน
03 มิ.ย. 2562 07 มิ.ย. 2562   P จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 634 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
17 มิ.ย. 2562 21 มิ.ย. 2562   P ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 620 วัน
17 มิ.ย. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.1.1 ปรับปรุงสวนวรรณคดี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
15 พ.ค. 2562 31 ก.ค. 2562   D 6.1.1.2 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 14   14   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 580 วัน
15 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562   D 6.1.1.3 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 549 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.1.1.4 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทยผ่านเวปไซต์ 11   11   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 336 วัน
01 พ.ค. 2562 29 ก.พ. 2563   D 6.1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 367 วัน
15 พ.ค. 2562 28 ก.พ. 2563   D 6.1.2.2 กิจกรรมส่งเสริมการเคารพ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชน (สตรี เด็ก คนพิการ)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 368 วัน
15 พ.ค. 2562 28 ก.พ. 2563   D 6.1.2.3 วิถีชีวิตชาวล้านนา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 368 วัน
15 พ.ค. 2562 27 มี.ค. 2563   D 6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 96   96   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 340 วัน
15 พ.ค. 2562 28 ก.พ. 2563   D 6.1.3.2 ปรับปรุงห้องเรียน Gifted คณิตศาสตร์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 368 วัน
15 พ.ค. 2562 27 มี.ค. 2563   D 6.1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 340 วัน
15 พ.ค. 2562 18 ต.ค. 2562   D 6.1.4.2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 501 วัน
15 พ.ค. 2562 27 มี.ค. 2563   D 6.1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 340 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.1.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 336 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.1.6.2 ศูนย์การเรียนรู้เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 336 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.1.6.3 ซื้ออุปกรณ์หุ่นยนต์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 336 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.1.6.4 การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนหุ่นยนต์ ในต่างประเทศตามหลักสูตร Robotic and STEM Education แก่คณะครูในกลุ่มสาระ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 336 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.1.6.5 กิจกรรมส่งเสริมทักษะหุ่นยนต์ระดับชั้น ม.1-4 ตามหลักสูตร Robotic and STEM Education   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 336 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.1.6.6 สื่อการเรียนการสอนการออกแบบ 3D 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 336 วัน
13 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์ 79   79   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
15 พ.ค. 2562 28 ก.พ. 2563   D 6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 52   52   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 368 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 336 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.8.2 การจัดคอนเสิร์ตแสดงผลงานนักเรียน Senior RECITAL 12   12   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
15 พ.ค. 2562 27 มี.ค. 2563   D 6.1.8.3 วัสดุสิ้นเปลืองดุริยางค์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 340 วัน
15 พ.ค. 2562 27 มี.ค. 2563   D  6.1.8.4 วัสดุสิ้นเปลือง เครื่องสายตะวันตก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 340 วัน
13 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.8.5 รถรับส่งนักเรียนและเครื่องดนตรี 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก 154   154   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
15 พ.ค. 2562 27 มี.ค. 2563   D 6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้ 42   42   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 340 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.8.8 ซื้อเครื่องดนตรี อุปกรณ์ดนตรี สตริงคอมโบ้ 40   40   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
22 ก.ค. 2562 13 มี.ค. 2563   C กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 19   19   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 354 วัน
22 ต.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562 39   39   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 9   9   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 306 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (594)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 จัดทำแผนการสอน ชั้น ม.1 – 6 ให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  13 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 659 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำแผนการสอน ชั้น ม.1 – 6 ให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 656 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผลว่านักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 656 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเกณฑ์นักเรียนที่มีความโดดเด่นทาง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยผลการแข่งขันภายนอก  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 656 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 656 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 จัดทำแผนการสอน ชั้น ม.1 – 6 ให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 655 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผลว่านักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 655 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเกณฑ์นักเรียนที่มีความโดดเด่นทาง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยผลการแข่งขันภายนอก  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 655 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 655 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 จัดทำแผนการสอน ชั้น ม.1 – 6 ให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  19 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 653 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำแผนการสอน ชั้น ม.1 – 6 ให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  20 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 652 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผลว่านักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  20 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 652 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเกณฑ์นักเรียนที่มีความโดดเด่นทาง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยผลการแข่งขันภายนอก  20 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 652 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์  20 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 652 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 จัดทำแผนการสอน ชั้น ม.1 – 6 ให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 651 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผลว่านักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 651 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเกณฑ์นักเรียนที่มีความโดดเด่นทาง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยผลการแข่งขันภายนอก  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 651 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 651 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 เบิกค่ารถรับส่งนักเรียนซ้อมและแสดงงานมหรสพสมโภชฯ  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 651 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.8.5 รถรับส่งนักเรียนและเครื่องดนตรี  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำแผนการสอน ชั้น ม.1 – 6 ให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 650 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผลว่านักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 650 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเกณฑ์นักเรียนที่มีความโดดเด่นทาง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยผลการแข่งขันภายนอก  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 650 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 650 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 เบิกค่ารถรับส่งนักเรียนซ้อมและแสดงงานมหรสพสมโภชฯ  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 650 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.8.5 รถรับส่งนักเรียนและเครื่องดนตรี  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการสอบคัดเลือกและประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าติวโอลิมปิก  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 649 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 จัดทำแผนการสอน ชั้น ม.1 – 6 ให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 649 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผลว่านักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 649 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเกณฑ์นักเรียนที่มีความโดดเด่นทาง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยผลการแข่งขันภายนอก  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 649 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 649 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 เบิกค่ารถรับส่งนักเรียนซ้อมและแสดงงานมหรสพสมโภชฯ  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 649 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.8.5 รถรับส่งนักเรียนและเครื่องดนตรี  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการสอบคัดเลือกและประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าติวโอลิมปิก  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 648 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 จัดทำแผนการสอน ชั้น ม.1 – 6 ให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 648 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผลว่านักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 648 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเกณฑ์นักเรียนที่มีความโดดเด่นทาง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยผลการแข่งขันภายนอก  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 648 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 648 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 เบิกค่ารถรับส่งนักเรียนซ้อมและแสดงงานมหรสพสมโภชฯ  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 648 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.8.5 รถรับส่งนักเรียนและเครื่องดนตรี  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 เบิกค่ารถรับส่งนักเรียนซ้อมและแสดงงานมหรสพสมโภชฯ  25 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 647 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.8.5 รถรับส่งนักเรียนและเครื่องดนตรี  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการสอบคัดเลือกและประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าติวโอลิมปิก  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 645 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 จัดทำแผนการสอน ชั้น ม.1 – 6 ให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 645 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผลว่านักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 645 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเกณฑ์นักเรียนที่มีความโดดเด่นทาง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยผลการแข่งขันภายนอก  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 645 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 645 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 ดำเนินการสอบคัดเลือกและประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าติวโอลิมปิก  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 644 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 จัดทำแผนการสอน ชั้น ม.1 – 6 ให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 644 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผลว่านักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 644 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเกณฑ์นักเรียนที่มีความโดดเด่นทาง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยผลการแข่งขันภายนอก  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 644 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 644 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 ดำเนินการสอบคัดเลือกและประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าติวโอลิมปิก  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 643 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 643 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 จัดทำแผนการสอน ชั้น ม.1 – 6 ให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 643 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผลว่านักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 643 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเกณฑ์นักเรียนที่มีความโดดเด่นทาง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยผลการแข่งขันภายนอก  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 643 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 643 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 ดำเนินการสอบคัดเลือกและประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าติวโอลิมปิก  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 642 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 จัดทำแผนการสอน ชั้น ม.1 – 6 ให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 642 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผลว่านักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 642 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเกณฑ์นักเรียนที่มีความโดดเด่นทาง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยผลการแข่งขันภายนอก  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 642 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 642 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 641 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 จัดทำแผนการสอน ชั้น ม.1 – 6 ให้นักเรียนเกิดทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 641 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผลว่านักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 641 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเกณฑ์นักเรียนที่มีความโดดเด่นทาง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยผลการแข่งขันภายนอก  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 641 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 641 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 638 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผลว่านักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 638 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเกณฑ์นักเรียนที่มีความโดดเด่นทาง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยผลการแข่งขันภายนอก  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 638 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 637 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผลว่านักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 637 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเกณฑ์นักเรียนที่มีความโดดเด่นทาง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยผลการแข่งขันภายนอก  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 637 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 637 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 637 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 637 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.8.8 ซื้อเครื่องดนตรี อุปกรณ์ดนตรี สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 636 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผลว่านักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 636 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเกณฑ์นักเรียนที่มีความโดดเด่นทาง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยผลการแข่งขันภายนอก  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 636 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 636 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 636 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 636 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.8.8 ซื้อเครื่องดนตรี อุปกรณ์ดนตรี สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 635 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผลว่านักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 635 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเกณฑ์นักเรียนที่มีความโดดเด่นทาง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยผลการแข่งขันภายนอก  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 635 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 635 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 635 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 635 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.8.8 ซื้อเครื่องดนตรี อุปกรณ์ดนตรี สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 634 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผลว่านักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 634 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเกณฑ์นักเรียนที่มีความโดดเด่นทาง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยผลการแข่งขันภายนอก  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 634 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน แล้วนำผลไปลงในโปรแกรม SWIS  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 634 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 634 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 634 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 634 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.8.8 ซื้อเครื่องดนตรี อุปกรณ์ดนตรี สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 631 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผลว่านักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 631 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเกณฑ์นักเรียนที่มีความโดดเด่นทาง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยผลการแข่งขันภายนอก  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 631 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการทำกิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 631 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 631 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 631 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 631 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.8.8 ซื้อเครื่องดนตรี อุปกรณ์ดนตรี สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 630 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผลว่านักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 630 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเกณฑ์นักเรียนที่มีความโดดเด่นทาง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยผลการแข่งขันภายนอก  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 630 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน แล้วนำผลไปลงในโปรแกรม SWIS  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 630 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 จัดทำมาตรการแก้ไขนักเรียนที่มีสุขภาพร่างกาย ไม่ผ่านเกณฑ์  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 630 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 630 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 630 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 630 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.8 ซื้อเครื่องดนตรี อุปกรณ์ดนตรี สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมวันสุนทรภู่  12 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 629 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1.2 กิจกรรมวันสุนทรภู่  15 พ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  12 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 629 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผลว่านักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  12 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 629 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเกณฑ์นักเรียนที่มีความโดดเด่นทาง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยผลการแข่งขันภายนอก  12 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 629 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน แล้วนำผลไปลงในโปรแกรม SWIS  12 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 629 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 จัดทำมาตรการแก้ไขนักเรียนที่มีสุขภาพร่างกาย ไม่ผ่านเกณฑ์  12 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 629 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  12 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 629 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  12 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 629 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  12 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 629 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.8 ซื้อเครื่องดนตรี อุปกรณ์ดนตรี สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมวันสุนทรภู่  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 628 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.1.2 กิจกรรมวันสุนทรภู่  15 พ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 628 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผลว่านักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 628 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเกณฑ์นักเรียนที่มีความโดดเด่นทาง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยผลการแข่งขันภายนอก  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 628 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน แล้วนำผลไปลงในโปรแกรม SWIS  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 628 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 จัดทำมาตรการแก้ไขนักเรียนที่มีสุขภาพร่างกาย ไม่ผ่านเกณฑ์  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 628 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 628 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 628 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 628 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.8.8 ซื้อเครื่องดนตรี อุปกรณ์ดนตรี สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมวันสุนทรภู่  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 627 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1.2 กิจกรรมวันสุนทรภู่  15 พ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 627 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ออกแบบการประเมินเพื่อวัดผลว่านักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ(Communications, Information and Media Literacy) และ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy)  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 627 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำเกณฑ์นักเรียนที่มีความโดดเด่นทาง คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผลการเรียนเฉลี่ยผลการแข่งขันภายนอก  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 627 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน แล้วนำผลไปลงในโปรแกรม SWIS  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 627 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 627 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 627 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 627 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.8 ซื้อเครื่องดนตรี อุปกรณ์ดนตรี สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมวันสุนทรภู่  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 624 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1.2 กิจกรรมวันสุนทรภู่  15 พ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 624 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน แล้วนำผลไปลงในโปรแกรม SWIS  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 624 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 จัดทำมาตรการแก้ไขนักเรียนที่มีสุขภาพร่างกาย ไม่ผ่านเกณฑ์  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 624 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 624 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 624 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 624 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.8 ซื้อเครื่องดนตรี อุปกรณ์ดนตรี สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมวันสุนทรภู่  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 623 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1.2 กิจกรรมวันสุนทรภู่  15 พ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 623 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน แล้วนำผลไปลงในโปรแกรม SWIS  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 623 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 623 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 623 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 623 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.8 ซื้อเครื่องดนตรี อุปกรณ์ดนตรี สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมวันสุนทรภู่  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 622 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1.2 กิจกรรมวันสุนทรภู่  15 พ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 622 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน แล้วนำผลไปลงในโปรแกรม SWIS  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 622 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 จัดทำมาตรการแก้ไขนักเรียนที่มีสุขภาพร่างกาย ไม่ผ่านเกณฑ์  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 622 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 622 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 622 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 622 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.8 ซื้อเครื่องดนตรี อุปกรณ์ดนตรี สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมวันสุนทรภู่  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 621 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1.2 กิจกรรมวันสุนทรภู่  15 พ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 621 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน แล้วนำผลไปลงในโปรแกรม SWIS  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 621 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 จัดทำมาตรการแก้ไขนักเรียนที่มีสุขภาพร่างกาย ไม่ผ่านเกณฑ์  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 621 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 621 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 621 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 621 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.8 ซื้อเครื่องดนตรี อุปกรณ์ดนตรี สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมวันสุนทรภู่  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 620 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1.2 กิจกรรมวันสุนทรภู่  15 พ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 620 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน แล้วนำผลไปลงในโปรแกรม SWIS  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 620 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 จัดทำมาตรการแก้ไขนักเรียนที่มีสุขภาพร่างกาย ไม่ผ่านเกณฑ์  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 620 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 620 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 620 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 620 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.8 ซื้อเครื่องดนตรี อุปกรณ์ดนตรี สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมวันสุนทรภู่  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 617 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1.2 กิจกรรมวันสุนทรภู่  15 พ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 617 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 จัดทำมาตรการแก้ไขนักเรียนที่มีสุขภาพร่างกาย ไม่ผ่านเกณฑ์  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 617 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 617 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 617 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 617 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.8 ซื้อเครื่องดนตรี อุปกรณ์ดนตรี สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมวันสุนทรภู่  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 616 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1.2 กิจกรรมวันสุนทรภู่  15 พ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 616 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน แล้วนำผลไปลงในโปรแกรม SWIS  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 616 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 จัดทำมาตรการแก้ไขนักเรียนที่มีสุขภาพร่างกาย ไม่ผ่านเกณฑ์  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 616 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 616 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 616 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 616 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.8 ซื้อเครื่องดนตรี อุปกรณ์ดนตรี สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมวันสุนทรภู่  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 615 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1.2 กิจกรรมวันสุนทรภู่  15 พ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 วันสุนทรภู่  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 615 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1.2 กิจกรรมวันสุนทรภู่  15 พ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 615 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน แล้วนำผลไปลงในโปรแกรม SWIS  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 615 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 จัดทำมาตรการแก้ไขนักเรียนที่มีสุขภาพร่างกาย ไม่ผ่านเกณฑ์  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 615 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 615 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 615 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 615 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.8 ซื้อเครื่องดนตรี อุปกรณ์ดนตรี สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สั่งซื้อเครื่อง 3D Printer  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 615 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.6.6 สื่อการเรียนการสอนการออกแบบ 3D  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กิจกรรมวันสุนทรภู่  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 614 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1.2 กิจกรรมวันสุนทรภู่  15 พ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 614 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 จัดทำมาตรการแก้ไขนักเรียนที่มีสุขภาพร่างกาย ไม่ผ่านเกณฑ์  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 614 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 614 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 614 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 614 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.8 ซื้อเครื่องดนตรี อุปกรณ์ดนตรี สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมวันสุนทรภู่  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 613 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1.2 กิจกรรมวันสุนทรภู่  15 พ.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 613 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน แล้วนำผลไปลงในโปรแกรม SWIS  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 613 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 จัดทำมาตรการแก้ไขนักเรียนที่มีสุขภาพร่างกาย ไม่ผ่านเกณฑ์  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 613 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 613 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 613 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 613 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.8 ซื้อเครื่องดนตรี อุปกรณ์ดนตรี สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 610 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 610 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 610 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  2 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 609 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  2 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 609 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  2 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 609 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  3 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 608 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  3 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 608 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  3 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 608 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  4 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 607 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  4 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 607 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  4 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 607 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 606 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 606 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 606 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  8 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 603 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  9 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 602 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  10 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 601 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1.4 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทยผ่านเวปไซต์  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน แล้วนำผลไปลงในโปรแกรม SWIS  10 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 601 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  10 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 601 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  11 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 600 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1.4 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทยผ่านเวปไซต์  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน แล้วนำผลไปลงในโปรแกรม SWIS  11 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 600 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  11 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 600 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  12 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 599 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1.4 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทยผ่านเวปไซต์  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน แล้วนำผลไปลงในโปรแกรม SWIS  12 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 599 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  12 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 599 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  15 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 596 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1.4 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทยผ่านเวปไซต์  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  15 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 596 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ดำเนินการทำกิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ  15 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 596 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน แล้วนำผลไปลงในโปรแกรม SWIS  15 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 596 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 596 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 596 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  16 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 595 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  17 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 594 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  18 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 593 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1.4 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทยผ่านเวปไซต์  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  18 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 593 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน แล้วนำผลไปลงในโปรแกรม SWIS  18 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 593 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  18 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 593 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  18 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 593 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 592 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.1.4 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทยผ่านเวปไซต์  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 592 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 592 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 592 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 589 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1.4 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทยผ่านเวปไซต์  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 589 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน แล้วนำผลไปลงในโปรแกรม SWIS  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 589 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 589 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 589 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบ ฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 589 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 588 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1.4 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทยผ่านเวปไซต์  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 588 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 588 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 588 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบ ฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 588 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 587 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1.4 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทยผ่านเวปไซต์  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 587 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน แล้วนำผลไปลงในโปรแกรม SWIS  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 587 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 587 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 587 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบ ฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 587 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  25 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 586 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1.4 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทยผ่านเวปไซต์  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  25 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 586 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  25 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 586 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  25 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 586 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบ ฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1  25 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 586 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 585 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.1.4 กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านภาษาไทยผ่านเวปไซต์  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 585 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน แล้วนำผลไปลงในโปรแกรม SWIS  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 585 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 585 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 585 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบ ฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 585 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  29 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 582 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 581 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนทุกคน แล้วนำผลไปลงในโปรแกรม SWIS  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 581 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7.2 อุปกรณ์การเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 581 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 581 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  31 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 580 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  31 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 580 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  31 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 580 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.7 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง สตริงคอมโบ้  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 579 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 579 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 578 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 578 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  5 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 575 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  5 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 575 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  6 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 574 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  6 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 574 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 573 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ดำเนินการทำกิจกรรมการจัดบอร์ดส่งเสริมสุขภาพ  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 573 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.7 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  7 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 573 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 572 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  8 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 572 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 571 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 571 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  12 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 568 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  13 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 567 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 รับและส่งใบสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่ายที่ 1  13 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 567 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  13 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 567 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  14 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 566 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 รับและส่งใบสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่ายที่ 1  14 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 566 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  14 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 566 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 565 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 รับและส่งใบสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่ายที่ 1  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 565 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 565 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 564 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 รับและส่งใบสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่ายที่ 1  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 564 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 564 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  19 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 561 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 รับและส่งใบสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่ายที่ 1  19 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 561 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  19 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 561 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  20 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 560 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 รับและส่งใบสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่ายที่ 1  20 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 560 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  20 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 560 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  21 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 559 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 รับและส่งใบสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่ายที่ 1  21 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 559 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  21 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 559 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  22 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 558 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 รับและส่งใบสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่ายที่ 1  22 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 558 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  22 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 558 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 557 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 รับและส่งใบสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่ายที่ 1  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 557 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 557 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 554 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 554 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 553 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 553 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 552 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 552 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 551 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 551 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ดำเนินการติวเข้มและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อให้พร้อมต่อการสอบแข่งขัน  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 550 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 550 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่ายที่ 1  2 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 547 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 การเผยแพร่และนำเสนอผลงานต่อสาธารณะฯลฯ  2 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 547 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  2 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 547 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่ายที่ 1  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 546 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 การเผยแพร่และนำเสนอผลงานต่อสาธารณะฯลฯ  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 546 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 546 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่ายที่ 1  4 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 545 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 การเผยแพร่และนำเสนอผลงานต่อสาธารณะฯลฯ  4 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 545 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  4 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 545 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่ายที่ 1  5 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 544 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 การเผยแพร่และนำเสนอผลงานต่อสาธารณะฯลฯ  5 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 544 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  5 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 544 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่ายที่ 1  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 543 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 การเผยแพร่และนำเสนอผลงานต่อสาธารณะฯลฯ  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 543 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 543 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่ายที่ 1  8 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 541 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 สอบ HSK 1, 3, 4 นร. ม.ปลาย  8 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 541 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1.5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 นักเรียนสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่ายที่ 1  9 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 540 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 การเผยแพร่และนำเสนอผลงานต่อสาธารณะฯลฯ  9 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 540 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  9 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 540 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นักเรียนสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่ายที่ 1  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 539 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 การเผยแพร่และนำเสนอผลงานต่อสาธารณะฯลฯ  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 539 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  10 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 539 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การเผยแพร่และนำเสนอผลงานต่อสาธารณะฯลฯ  11 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 538 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  11 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 538 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การเผยแพร่และนำเสนอผลงานต่อสาธารณะฯลฯ  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 537 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  12 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 537 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การเผยแพร่และนำเสนอผลงานต่อสาธารณะฯลฯ  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 536 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 536 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การเผยแพร่และนำเสนอผลงานต่อสาธารณะฯลฯ  16 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 533 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  16 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 533 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การเผยแพร่และนำเสนอผลงานต่อสาธารณะฯลฯ  17 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 532 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  17 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 532 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การเผยแพร่และนำเสนอผลงานต่อสาธารณะฯลฯ  18 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 531 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  18 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 531 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การเผยแพร่และนำเสนอผลงานต่อสาธารณะฯลฯ  19 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 530 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  19 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 530 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การเผยแพร่และนำเสนอผลงานต่อสาธารณะฯลฯ  20 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 529 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  20 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 529 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การเผยแพร่และนำเสนอผลงานต่อสาธารณะฯลฯ  23 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 526 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  23 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 526 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 การเผยแพร่และนำเสนอผลงานต่อสาธารณะฯลฯ  24 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 525 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  24 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 525 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินการติวเข้มและผลการสอบคัดเลือก  25 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 524 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 รายงานผลการดำเนินการติวเข้มและผลการสอบคัดเลือกให้หัวหน้าฝ่ายและคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  25 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 524 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 การเผยแพร่และนำเสนอผลงานต่อสาธารณะฯลฯ  25 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 524 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  25 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 524 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินการติวเข้มและผลการสอบคัดเลือก  26 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 523 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 รายงานผลการดำเนินการติวเข้มและผลการสอบคัดเลือกให้หัวหน้าฝ่ายและคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  26 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 523 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 การเผยแพร่และนำเสนอผลงานต่อสาธารณะฯลฯ  26 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 523 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  26 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 523 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินการติวเข้มและผลการสอบคัดเลือก  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 522 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 รายงานผลการดำเนินการติวเข้มและผลการสอบคัดเลือกให้หัวหน้าฝ่ายและคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 522 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 การเผยแพร่และนำเสนอผลงานต่อสาธารณะฯลฯ  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 522 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 522 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สรุปผลการดำเนินการติวเข้มและผลการสอบคัดเลือก  29 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 520 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 รายงานผลการดำเนินการติวเข้มและผลการสอบคัดเลือกให้หัวหน้าฝ่ายและคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  29 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 520 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 การเผยแพร่และนำเสนอผลงานต่อสาธารณะฯลฯ  30 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 519 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.6.7 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์  13 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  30 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 519 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8.6 ซื้ออุปกรณ์เครื่องสายตะวันตก  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ติดตามการดำเนินงานตามข้อ เสนอแนะของหัวหน้าฝ่ายและคณะ กรรมการฝ่ายวิชาการ ฯลฯ  2 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 517 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ติดตามการดำเนินงานตามข้อ เสนอแนะของหัวหน้าฝ่ายและคณะ กรรมการฝ่ายวิชาการ ฯลฯ  3 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 516 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ติดตามการดำเนินงานตามข้อ เสนอแนะของหัวหน้าฝ่ายและคณะ กรรมการฝ่ายวิชาการ ฯลฯ  4 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 515 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ติดตามการดำเนินงานตามข้อ เสนอแนะของหัวหน้าฝ่ายและคณะ กรรมการฝ่ายวิชาการ ฯลฯ  8 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 511 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ติดตามการดำเนินงานตามข้อ เสนอแนะของหัวหน้าฝ่ายและคณะ กรรมการฝ่ายวิชาการ ฯลฯ  9 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 510 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 ติดตามการดำเนินงานตามข้อ เสนอแนะของหัวหน้าฝ่ายและคณะ กรรมการฝ่ายวิชาการ ฯลฯ  10 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 509 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  15 พ.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบ ฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 498 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบ ฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 497 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 497 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ต.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบ ฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  23 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 496 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  23 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 496 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ต.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย, ดุริยางค์, เครื่องสายตะวันตก, สตริงคอมโบ้ ครั้งที่ 1  24 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 495 วัน กำลังดำเนินการ  6.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบ ฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  24 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 495 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  24 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 495 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ต.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเสนอซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องดนตรีไทย, ดุริยางค์, เครื่องสายตะวันตก, สตริงคอมโบ้ ครั้งที่ 1  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 494 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1.8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบ ฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 494 วัน ไม่ได้เช็ค  กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  22 ก.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 494 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ต.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  26 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 493 วัน ไม่ได้เช็ค  ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562  22 ต.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 สำรวจและดำเนินการเ