Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริการด้านการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก (รับการติดต่อและคำตอบคำถามให้แก่ผู้มาติดต่อสอบถาม,รับ-ส่งโทรศัพท์/โทรสารฯลฯ

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อประสานงานและเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ต่างๆของโรงเรียนมงฟอร์ต วิทยาลัย แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าชุมชน และ องค์กรภายนอก 2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ เข้าร่วมกิจกรมต่างๆ ระหว่าง โรงเรียนกับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าชุมชน และ องค์กรภายนอก 3. เพื่อสร้างเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ ภายนอกและความสัมพันธ์กับ ชุมชนเชิงรุก 4. เพื่อสร้างกลไก โครงสร้าง และวิธีการต่างๆในกระบวน การศึกษาเพื่อผนึกพลัง เชื่อมโยงและส่งเสริมการ ดำเนินงานและการพัฒนา ร่วมกับบุคคลและองค์กรต่างๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนต่อ บรรดาผู้ด้อยโอกาสต่างๆ (13.3 BSG.) (MEC. P15-16)

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(30)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(3)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(3)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(1)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(26)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริการด้านการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก (รับการติดต่อและคำตอบคำถามให้แก่ผู้มาติดต่อสอบถาม,รับ-ส่งโทรศัพท์/โทรสารฯลฯ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริการด้านการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก (รับการติดต่อและคำตอบคำถามให้แก่ผู้มาติดต่อสอบถาม,รับ-ส่งโทรศัพท์/โทรสารฯลฯ
1.  1. จำนวน 15 แห่ง เป็นเครือข่าย ความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงานและองค์กรทุกภาค ส่วนทั้งในและต่างประเทศ ในการพัฒนาการศึกษาของ โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ (ยุทธศาสตร์ที่ 5.1.1)
2.  2. ครูและบุคลากรให้ความ ร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆ กับหน่วยงานและองค์กร ภายนอก ร้อยละ 80
3.  3. มีผลสำรวจความพึงพอใจต่อ การให้บริการของงาน ประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ ชุมชน ร้อยละ 80

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริการด้านการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก (รับการติดต่อและคำตอบคำถามให้แก่ผู้มาติดต่อสอบถาม,รับ-ส่งโทรศัพท์/โทรสารฯลฯ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  10. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรทางการศึกษา และองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
15 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของ หน่วยงาน (P)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 867 วัน
01 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพ ปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน (P)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 882 วัน
22 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี (P)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 976 วัน
01 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้ (P)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 867 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   P  4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละ ส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของ หน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 517 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   P  4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการ ประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายที่กำหนด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 517 วัน
24 พ.ค. 2561 26 พ.ค. 2561   P  4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ ให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 856 วัน
21 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบ หมายงาน (P)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 857 วัน
21 พ.ค. 2561 25 เม.ย. 2562   P  5.1 ประชุมคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 522 วัน
16 ก.ค. 2561 18 ก.พ. 2562   P  5.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำวารสาร Online   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 588 วัน
22 พ.ค. 2561 25 พ.ค. 2561   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (D)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 857 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D  6.1 งานสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก และความสัมพันธ์กับ ชุมชนเชิงรุก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 517 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D  6.2 งานบริการด้านการสื่อสารและข้อมูล ข่าวสารทั้งภายในและภายนอก ผ่านทาง เครื่องรับโทรศัพท์และเครื่องโทรเลข   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 517 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D  6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม 26   26   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 517 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D  6.4 การเข้าร่วมกิจกรรมกับบุคคล/หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 517 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562     6.5 งานประสานศิษย์เก่าและครูอาวุโส 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 517 วัน
01 พ.ย. 2561 11 ม.ค. 2562     6.6 ค่าของขวัญ/ของที่ระลึกและส.ค.ส. เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 626 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D  6.7 การศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาเพื่อ พัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 517 วัน
15 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   D  6.8 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 851 วัน
23 ก.ค. 2561 22 ต.ค. 2561   D 7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 707 วัน
22 ต.ค. 2561 01 มี.ค. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปีการศึกษา 2561 (C)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 577 วัน
30 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไป พัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป (A)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 548 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (30)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา  22 พ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 860 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 วันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1/2561 และOpen House ผู้ปกครองและนักเรียน ชั้น ม. 3  2 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 849 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับชั้น ม. 1-6  11 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 840 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 พิธีไหว้ครู และแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน /ประธานสี และมอบรางวัลครูนานปี  14 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 837 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งสังฆราช  3 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 818 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.4 การเข้าร่วมกิจกรรมกับบุคคล/หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบคัดเลือกนักเรียน Gilted รอบ 1 ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา2562  22 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 799 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 วนจพิธีกรรมวันสถาปนานักบุญหลุยส์และมอบรางวัลครูผู้อุทิศตนปฏบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ  24 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 797 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 พิธีถวายชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 795 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม.4 สำหนับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยปีการศึกษา 2562 และประชุมผู้ปกครอง  4 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 786 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และวจนพิธีกรรมสมโภชแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์  10 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 780 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 หัวหน้าฝ่ายธุรการ - การเงิน ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมอาการป่วยของหม่อมหลวงจักรีพันธ์ ศุขสวัสดิ ที่ปรึกษากฏหมายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  31 ส.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 759 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.4 การเข้าร่วมกิจกรรมกับบุคคล/หน่วยงาน หรือองค์กรภายนอก  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 9  29 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 730 วัน กำลังดำเนินการ   6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 แข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคเหนือ ณ สระว่ายน้ำเดอ มงฟอร์ต  29 ก.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 730 วัน กำลังดำเนินการ   6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 วันปิยมหาราช  23 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 706 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 วันผู้ปกครองพบครูครั้งที่ 2/2561 และรับชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 2/2561  27 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 702 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรม Open House ผู้ปกครองและนักเรียน ชั้น ป. 6 แผนกประถม โอนย้ายเข้าเรียน ม. 1/2562  10 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 688 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 รายนามคณะกรรมการชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)  12 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 686 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.5 งานประสานศิษย์เก่าและครูอาวุโส  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ม. 1,2,3,5 และ ม. 4 รอบ 2 ปีการศึกษา 2562 และประขุมผู้ปกครอง  24 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 674 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรม MC Night ครั้งที่ 9  30 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 668 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมวันคริสต์มาส และปีใหม่ /วันครอบครัวมงฟอร์ต ( 2 แผนก)  21 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 647 วัน เสร็จสิ้นแล้ว   6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 ประมวลภาพโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ส่งมอบและรับของขวัญส่งความสุขเนื่องในโอกาศวันคริสต์มาสและปีใหม่ ประจำปี 2562  2 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 635 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ   6.6 ค่าของขวัญ/ของที่ระลึกและส.ค.ส. เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่  1 พ.ย. 2561 - 11 ม.ค. 2562
 กิจกรรมกรีฑาสี ครั้งที่ 53  22 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 615 วัน ไม่ได้เช็ค   6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 วจนพิธีกรรมระลึกถึงวันคล้ายวันเกิดนักบุญมงฟอร์ต / ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม. 6 / ปิดปีการศึกษา 2561  31 ม.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 606 วัน ไม่ได้เช็ค   6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 งานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 28  2 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 604 วัน ไม่ได้เช็ค   6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 พิธีแสดงมุทิตาจิตครูเกษียนอายุการทำงาน  22 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 584 วัน ไม่ได้เช็ค   6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 วันผู้ปกครองพบครูครั้งที่ 3/2561 รับผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2561 และชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1/2562  23 มี.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 555 วัน ไม่ได้เช็ค   6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมค่ายพันธสัญญานักเรียน ม. 4  6 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 541 วัน ไม่ได้เช็ค   6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 กิจกรรมค่ายพันธสัญญานักเรียน ม. 1  7 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 540 วัน ไม่ได้เช็ค   6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 พิธีรดน้ำดำหัวคณะภราดาและครู  19 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 528 วัน ไม่ได้เช็ค   6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562
 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ม. 12,4,5 ปีการศึกษา 2561  20 เม.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 527 วัน ไม่ได้เช็ค   6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม  15 พ.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (3)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน
  วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 1    6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม
   1    6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม
   1    6.3 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ สารสนเทศผ่านสื่อต่างๆ และเครือข่ายการ ประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (3)

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ : วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา (วันที่ 22 พ.ค. 2561) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

ผู้ดำเนินการในหน้าที่ :
ในกำหนดการ: ตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับชั้น ม. 1-6 (วันที่ 11 มิ.ย. 2561) (1)
  บทพรรณนาหน้าที่ :

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    1.ค่าโฆษณาและสนับสนุนสื่อมวลชน 8 *** ***
2    2.ค่าจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ 12 *** ***
3    3.ค่าจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ 3 *** ***
4    4. ค่า่จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 15 *** ***
5    5. ค่า่จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 10 *** ***
6    6. ค่า่จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5 *** ***
7    7. ค่าธรรมเนียมระบบ Line@ 1 *** ***
8     ร่วมแสดงความยินดี 20 *** ***
9    ร่วมแสดงความเสียใจ 19 *** ***
10    ขอบคุณผู้มีอุปการคุณ 19 *** ***
11    ต้อนรับบุคคล/หน่วยงาน 20 *** ***
12    งานวันกตัญญูครูอาวุโส 1 *** ***
13    พิธีวันปิยะมหารราช 1 *** ***
14    งานวันครูแห่งชาติ 1 *** ***
15    งานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ 1 *** ***
16    งานรดน้ำดำหัวสมาคม ร.ร. เอกชนฯ 1 *** ***
17    ส.ค.ส 500 *** ***
18    ผู้มีอุปการคุณฝ่ายธุรการ-การเงิน 30 *** ***
19    ผู้มีอุปการคุณฝ่ายบริหารทั่วไป 35 *** ***
20    ผู้มีอุปการคุณฝ่ายบุคลากร 35 *** ***
21    ผู้มีอุปการคุณสำนักผู้อำนวยการ 35 *** ***
22    ผู้มีอุปการคุณฝ่ายวิชาการ 30 *** ***
23    ผู้มีอุปการคุณฝ่ายกิจการนักเรียน 35 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. ข้อมูล ข่าวสาร และ ภาพกิจกรรมของโรงเรียนใน เว็บไซด์โรงเรียนระบบ SWIS Plus Line Facebook 2. สถิติการรับชมข้อมูลข่าวสาร ของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซด์ ของโรงเรียน ระบบ SWIS Plus Line@ และ Facebook

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริการด้านการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก (รับการติดต่อและคำตอบคำถามให้แก่ผู้มาติดต่อสอบถาม,รับ-ส่งโทรศัพท์/โทรสารฯลฯ ของหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน บริการด้านการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก (รับการติดต่อและคำตอบคำถามให้แก่ผู้มาติดต่อสอบถาม,รับ-ส่งโทรศัพท์/โทรสารฯลฯ0.000.000.00
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (26 )
พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561
วันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 1/2561
ตรวจสุขภาพนักเรียน
พิธีไหว้ครู มอบรางวัลครูนานปี แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ 5/2561
สอบ Gifted นักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่1)
พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ครู
มงฟอร์ตถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายเทียนพรรษา สืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 (รอบภายใน)
วจนพิธีกรรมสมโภชแม่พระเสด็จขึ้นสวรรค์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมอาการป่วยของหม่อมหลวงจักรีพันธ์ ศุขสวัสดิ ที่ปรึกษากฎหมายโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 9
การแข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ภาคเหนือ “De Montfort Swimming Championship 2018 ครั้งที่ 3”
วันผู้ปกครองพบครู ครั้งที่ 2/2561
วางพวงมาลาถวายบังคมวันปิยมหาราช
กิจกรรม MC OPEN HOUSE ผู้ปกครอง และนักเรียนชั้น ป. 6
สอบคัดเลือกเข้าเรียนแทรกชั้น ม.1-ม. 5 ปีการศึกษา 2562 (รอบทั่วไป)
MC Night ครั้งที่ 9 “All for one, One for all, MC we are a team” ชั้น ม.3 และ ม.6
มงฟอร์ตเฉลิมฉลองเทศกาลวันคริสต์มาส
ประมวลภาพโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ส่งมอบและรับของขวัญส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ ประจำปี 2562
พิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 53 “All for one, One for all, MC We are a team” ประจำปีการศึกษา 2561
วจนพิธีกรรมวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ พิธีมอบรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรตินักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน “MC Elite Award” นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1
ร่วมงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา ครั้งที่ 28
กิจกรรมพันธสัญญานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันผู้ปกครองพบครูครั้งที่ 3/2561
กิจกรรมพันธสัญญานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562