Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดทำปฏิทินโรงเรียน และ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดทำและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยใช้กระบวนการ PDCA และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
2.  2. เพื่อส่งเสริมให้มีการกำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปี และผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(27)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(12)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(1)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(6)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(9)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(3)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดทำปฏิทินโรงเรียน และ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดทำปฏิทินโรงเรียน และ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน
1.  1. โรงเรียนมี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ ของมูลนิธิฯ นโยบายโรงเรียน และเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ครบกระบวนการ PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  2. มีการนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนทุกแผนงาน โครงการตามวงจร PDCA ให้สอดรับกับนโยบายของโรงเรียน
3.  3. ร้อย 89 ของจำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่โรงเรียน ครู และนักเรียนปฏิบัติตามแผนและนโยบายของมูลนิธิฯ
4.  4. ร้อยละ 89 ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
5.  5. ร้อยละ 89 ของผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
6.  6. มีการปรับปรุงระเบียบของโรงเรียนให้เหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดทำปฏิทินโรงเรียน และ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. เสริมสร้างระบบและพัฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนระบบประกันคุณภาพภายใน วัฒนธรรมองค์กรและโรงเรียนคาทอลิก


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
15 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1169 วัน
26 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1215 วัน
19 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1285 วัน
03 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1285 วัน
22 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561   P จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1278 วัน
29 ม.ค. 2561 02 ก.พ. 2561   P จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1271 วัน
31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1153 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 819 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   D 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 1) 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1097 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   D 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2) 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1005 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   D 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 963 วัน
11 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   D 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4) 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 893 วัน
07 ก.พ. 2562 08 มี.ค. 2562   D 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 872 วัน
25 ก.พ. 2562 31 พ.ค. 2562   D 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 788 วัน
15 พ.ค. 2561 01 มี.ค. 2562   D 6.4 ติดตามสรุปผลการดำเนินงานตามแผนและนโยบายมูลนิธิฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 879 วัน
12 พ.ย. 2561 08 มี.ค. 2562   D 6.5 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 1 95   1   95 *** *** ผ่านมาแล้ว 872 วัน
11 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561   D 6.6 ปรับปรุงระเบียบของโรงเรียนให้เหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1138 วัน
02 ก.ค. 2561 06 ก.ค. 2561   D 6.7 การอบรมทบทวนนโยบายและแผน 5   5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1117 วัน
01 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562   D 6.8 การศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 880 วัน
27 มี.ค. 2562 29 มี.ค. 2562   D 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 851 วัน
23 ก.ค. 2561 15 มี.ค. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 865 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1097 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1005 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 963 วัน
11 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 893 วัน
22 ต.ค. 2561 29 มี.ค. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 851 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 1005 วัน
11 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 893 วัน
01 มี.ค. 2562 29 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 851 วัน
19 เม.ย. 2562 19 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 830 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (27)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ปรับปรุงระเบียบของโรงเรียนให้เหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 1138 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ปรับปรุงระเบียบของโรงเรียนให้เหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  11 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2561
 อบรมทบทวนการลงแผนงาน โครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระบบ SWIS  2 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1121 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การอบรมทบทวนนโยบายและแผน  2 ก.ค. 2561 - 6 ก.ค. 2561
 อบรมทบทวนการลงแผนงาน โครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระบบ SWIS  3 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1120 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การอบรมทบทวนนโยบายและแผน  2 ก.ค. 2561 - 6 ก.ค. 2561
 อบรมทบทวนการลงแผนงาน โครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระบบ SWIS  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1119 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การอบรมทบทวนนโยบายและแผน  2 ก.ค. 2561 - 6 ก.ค. 2561
 อบรมทบทวนการลงแผนงาน โครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระบบ SWIS  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1118 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การอบรมทบทวนนโยบายและแผน  2 ก.ค. 2561 - 6 ก.ค. 2561
 อบรมทบทวนการลงแผนงาน โครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระบบ SWIS  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1117 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การอบรมทบทวนนโยบายและแผน  2 ก.ค. 2561 - 6 ก.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1100 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 1)  23 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป  24 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1099 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 1)  23 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ  25 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1098 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 1)  23 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1097 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 1)  23 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1097 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 1)  23 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน  22 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1009 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2)  22 ต.ค. 2561 - 26 ต.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป  24 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1007 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2)  22 ต.ค. 2561 - 26 ต.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ  25 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1006 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2)  22 ต.ค. 2561 - 26 ต.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน  26 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1005 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2)  22 ต.ค. 2561 - 26 ต.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ  26 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 1005 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2)  22 ต.ค. 2561 - 26 ต.ค. 2561
 การดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และปฏิทินการศึกษา  12 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 988 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  12 พ.ย. 2561 - 8 มี.ค. 2562
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน  3 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 967 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3)  3 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป  4 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 966 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3)  3 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ  6 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 964 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3)  3 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ  7 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 963 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3)  3 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน  7 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 963 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3)  3 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน  11 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 897 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4)  11 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป  12 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 896 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4)  11 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ  13 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 895 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4)  11 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ  14 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 894 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4)  11 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน  15 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 893 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4)  11 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (12)

ขั้นตอน: 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธานที่ปรึกษา
  ประธานกรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ

ขั้นตอน: 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 1)
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
  ประธานกรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการและเลขานุการ
  กรรมการ
  กรรมการ
  กรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าจัดทำเอกสารของบประมาณและค่าจัดส่งเอกสารของบประมาณ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบติดนิเทศติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
 - 2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
 - 3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน
 - 4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนและนโยบายของมูลนิธิฯ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดทำปฏิทินโรงเรียน และ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน ของหน่วยงาน งานนโยบายและแผน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (6)
หัวข้อ x-bar SD %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน จัดทำปฏิทินโรงเรียน และ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับห 0.00 0.00 100.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน จัดทำปฏิทินโรงเรียน และ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับห 0.00 0.00 100.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน จัดทำปฏิทินโรงเรียน และ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับห 0.00 0.00 100.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน จัดทำปฏิทินโรงเรียน และ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับห 0.00 0.00 97.07
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน จัดทำปฏิทินโรงเรียน และ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับห 0.00 0.00 96.70
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน จัดทำปฏิทินโรงเรียน และ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับห 0.00 0.00 93.05
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (1)
หัวข้อ %
ทดสอบแบบสอบถามใหม่91.67
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (9)
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 1/2561
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2561
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2561
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2561
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 2
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ