Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : จัดทำปฏิทินโรงเรียน และ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดทำและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โดยใช้กระบวนการ PDCA และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ
2.  2. เพื่อส่งเสริมให้มีการกำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปี และผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิ

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(27)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(12)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(6)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(9)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(3)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : จัดทำปฏิทินโรงเรียน และ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : จัดทำปฏิทินโรงเรียน และ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน
1.  1. โรงเรียนมี แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สนองต่อแผนยุทธศาสตร์ ของมูลนิธิฯ นโยบายโรงเรียน และเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ครบกระบวนการ PDCA อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  2. มีการนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนทุกแผนงาน โครงการตามวงจร PDCA ให้สอดรับกับนโยบายของโรงเรียน
3.  3. ร้อย 89 ของจำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่โรงเรียน ครู และนักเรียนปฏิบัติตามแผนและนโยบายของมูลนิธิฯ
4.  4. ร้อยละ 89 ของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่บรรลุตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
5.  5. ร้อยละ 89 ของผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
6.  6. มีการปรับปรุงระเบียบของโรงเรียนให้เหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : จัดทำปฏิทินโรงเรียน และ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. เสริมสร้างระบบและพัฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนระบบประกันคุณภาพภายใน วัฒนธรรมองค์กรและโรงเรียนคาทอลิก


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
15 พ.ค. 2561 15 พ.ค. 2561   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 620 วัน
26 มี.ค. 2561 30 มี.ค. 2561   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 666 วัน
19 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 736 วัน
03 ม.ค. 2561 19 ม.ค. 2561   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 736 วัน
22 ม.ค. 2561 26 ม.ค. 2561   P จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 729 วัน
29 ม.ค. 2561 02 ก.พ. 2561   P จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 722 วัน
31 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 604 วัน
15 พ.ค. 2561 30 เม.ย. 2562   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 270 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   D 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 1) 5  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 548 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   D 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2) 5  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 456 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   D 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3) 5  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 414 วัน
11 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   D 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4) 5  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 344 วัน
07 ก.พ. 2562 08 มี.ค. 2562   D 6.2 ติดตามการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 323 วัน
25 ก.พ. 2562 31 พ.ค. 2562   D 6.3 ติดตามการดำเนินงานเปรียบเทียบเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 239 วัน
15 พ.ค. 2561 01 มี.ค. 2562   D 6.4 ติดตามสรุปผลการดำเนินงานตามแผนและนโยบายมูลนิธิฯ  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 330 วัน
12 พ.ย. 2561 08 มี.ค. 2562   D 6.5 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 1 95  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 1   95 *** *** ผ่านมาแล้ว 323 วัน
11 มิ.ย. 2561 15 มิ.ย. 2561   D 6.6 ปรับปรุงระเบียบของโรงเรียนให้เหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 589 วัน
02 ก.ค. 2561 06 ก.ค. 2561   D 6.7 การอบรมทบทวนนโยบายและแผน 5  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 5   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 568 วัน
01 พ.ย. 2561 28 ก.พ. 2562   D 6.8 การศึกษาดูงาน อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 331 วัน
27 มี.ค. 2562 29 มี.ค. 2562   D 6.9 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 302 วัน
23 ก.ค. 2561 15 มี.ค. 2562   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจาก สำนักผู้อำนวยการประจำปี 2561  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 316 วัน
23 ก.ค. 2561 26 ก.ค. 2561   C 7.1. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 1  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 548 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 2  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 456 วัน
03 ธ.ค. 2561 07 ธ.ค. 2561   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 3  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 414 วัน
11 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ครั้งที่ 4  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 344 วัน
22 ต.ค. 2561 29 มี.ค. 2562   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 302 วัน
22 ต.ค. 2561 26 ต.ค. 2561   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 456 วัน
11 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 344 วัน
01 มี.ค. 2562 29 มี.ค. 2562   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 เปรียบเทียบเป้าหมาย  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 302 วัน
19 เม.ย. 2562 19 เม.ย. 2562   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง 0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 281 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (27)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ปรับปรุงระเบียบของโรงเรียนให้เหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  15 มิ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 589 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 ปรับปรุงระเบียบของโรงเรียนให้เหมาะสมกับบริบทและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  11 มิ.ย. 2561 - 15 มิ.ย. 2561
 อบรมทบทวนการลงแผนงาน โครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระบบ SWIS  2 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 572 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การอบรมทบทวนนโยบายและแผน  2 ก.ค. 2561 - 6 ก.ค. 2561
 อบรมทบทวนการลงแผนงาน โครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระบบ SWIS  3 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 571 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การอบรมทบทวนนโยบายและแผน  2 ก.ค. 2561 - 6 ก.ค. 2561
 อบรมทบทวนการลงแผนงาน โครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระบบ SWIS  4 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 570 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การอบรมทบทวนนโยบายและแผน  2 ก.ค. 2561 - 6 ก.ค. 2561
 อบรมทบทวนการลงแผนงาน โครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระบบ SWIS  5 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 569 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การอบรมทบทวนนโยบายและแผน  2 ก.ค. 2561 - 6 ก.ค. 2561
 อบรมทบทวนการลงแผนงาน โครงการ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระบบ SWIS  6 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 568 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 การอบรมทบทวนนโยบายและแผน  2 ก.ค. 2561 - 6 ก.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน  23 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 551 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 1)  23 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป  24 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 550 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 1)  23 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ  25 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 549 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 1)  23 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 548 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 1)  23 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน  26 ก.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 548 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 1)  23 ก.ค. 2561 - 26 ก.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน  22 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 460 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2)  22 ต.ค. 2561 - 26 ต.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป  24 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 458 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2)  22 ต.ค. 2561 - 26 ต.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ  25 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 457 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2)  22 ต.ค. 2561 - 26 ต.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน  26 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 456 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2)  22 ต.ค. 2561 - 26 ต.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ  26 ต.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 456 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 2)  22 ต.ค. 2561 - 26 ต.ค. 2561
 การดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และปฏิทินการศึกษา  12 พ.ย. 2561 ผ่านมาแล้ว 439 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  12 พ.ย. 2561 - 8 มี.ค. 2562
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน  3 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 418 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3)  3 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป  4 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 417 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3)  3 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ  6 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 415 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3)  3 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ  7 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 414 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3)  3 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน  7 ธ.ค. 2561 ผ่านมาแล้ว 414 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 3)  3 ธ.ค. 2561 - 7 ธ.ค. 2561
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน  11 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 348 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4)  11 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป  12 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 347 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4)  11 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ  13 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 346 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4)  11 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ  14 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 345 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4)  11 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562
 การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน  15 ก.พ. 2562 ผ่านมาแล้ว 344 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4)  11 ก.พ. 2562 - 15 ก.พ. 2562

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (12)

ขั้นตอน: 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  ดาริษา    แสงสินธุ์  ประธานที่ปรึกษา
 มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง  ประธานกรรมการ
 มิส  กมลวรรณ    ทะนัน  กรรมการและเลขานุการ

ขั้นตอน: 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 1)
 ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง
 มิส  ดาริษา    แสงสินธุ์  ประธานกรรมการ
 มาสเตอร์  ไชยวัฒน์    บุญเลิศ  กรรมการ
 มาสเตอร์  บุญเท่ง    เถระ  กรรมการ
 มิส  ศศิธร    คำวินิจ  กรรมการ
 มิส  วันเพ็ญ    สุขเกษม  กรรมการ
 มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง  กรรมการและเลขานุการ
 มิส  กมลวรรณ    ทะนัน  กรรมการ
 มิส  อรุณี    มงคล  กรรมการ
 มาสเตอร์  ธราดร    จันทร์แสง  กรรมการ

งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ค่าจัดทำเอกสารของบประมาณและค่าจัดส่งเอกสารของบประมาณ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. แบบติดนิเทศติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
 - 2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา
 - 3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน
 - 4. รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนและนโยบายของมูลนิธิฯ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ จัดทำปฏิทินโรงเรียน และ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเปรียบเทียบกับแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน ของหน่วยงาน งานนโยบายและแผน
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (6)
หัวข้อ X_BAR S.D %
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน จัดทำปฏิทินโรงเรียน และ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับห0.000.00100.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน จัดทำปฏิทินโรงเรียน และ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับห0.000.00100.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน จัดทำปฏิทินโรงเรียน และ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับห0.000.00100.00
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน จัดทำปฏิทินโรงเรียน และ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับห0.000.0097.07
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน จัดทำปฏิทินโรงเรียน และ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับห0.000.0096.70
ประเมินงานตาม KPI หัวข้อบทพรรณางาน ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมาย หัวข้อบทพรรณางาน จัดทำปฏิทินโรงเรียน และ ประสานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการนิเทศ กำกับติดตาม และนำผลที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายมาวางแผนกำหนดมาตรการอย่างเร่งด่วนกับห0.000.0093.05
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ X_BAR S.D %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ : มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง
ผู้จัดทำ : มิส  พรรณวิไล    สุริยะโจง


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (9)
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ - การเงิน ครั้งที่ 1/2561
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2561
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ สำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2561
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2561
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 2
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
การนิเทศติดตามแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ