Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ควบคุมดูแลบำรุงรักษาและให้บริการยานพาหนะของโรงเรียนตลอดจนกำกับดูแลการจราจรและความปลอดภัยของทางโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1.  1.เพื่อให้ยานพาหนะมีสภาพพร้อมในการให้บริการอย่างปลอดภัยและถูกต้องตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยกรมขนส่งทางบก
2.  2.เพื่อให้การดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรภายในโรงเรียนเป็นไปตามระบบก่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(1)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ควบคุมดูแลบำรุงรักษาและให้บริการยานพาหนะของโรงเรียนตลอดจนกำกับดูแลการจราจรและความปลอดภัยของทางโรงเรียน

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ควบคุมดูแลบำรุงรักษาและให้บริการยานพาหนะของโรงเรียนตลอดจนกำกับดูแลการจราจรและความปลอดภัยของทางโรงเรียน
1.  1.ยานพาหนะทุกคันของโรงเรียนมีสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย
2.  2.มีการกำกับ ติดตามจัดทำข้อมูล สถิติ การใช้งาน และการให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน
3.  3.มีการตรวจสอบ และซ่อมบำรุง เพื่อให้ยานพาหนะใช้การได้และปลอดภัยตลอดเวลา
4.  4.มีระบบการจัดตารางการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณโดยรอบของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ชัดเจน
5.  5.มีการกำกับ ติดตาม และ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ดูแลความปลอดภัย และความเรียบร้อยในบริเวณโรงเรียนของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ชัดเจน
6.  6.มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนตามความจำเป็นที่อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัยใช้งานได้ดี
7.  7.มีแผนการฝึกซ้อมรับมือแผ่นดินไหวและไฟไหม้
8.  8.ครู และบุคลากรมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ในการใช้บริการยานพาหนะ และการจัดระบบดูในด้านความปลอดภัยและจราจรของโรงเรียน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ควบคุมดูแลบำรุงรักษาและให้บริการยานพาหนะของโรงเรียนตลอดจนกำกับดูแลการจราจรและความปลอดภัยของทางโรงเรียน
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. เสริมสร้างระบบและพัฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ระบบประกันคุณภาพภายใน วัฒนธรรมองค์กรและโรงเรียนคาทอลิก


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 466 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน/ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 100 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P 2.1การดำเนินงานรายงานการสำรวจอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ยังไม่พร้อมเพียงพอและมีสภาพชำรุด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 100 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P 2.2 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานยานพาหนะความปลอดภัยและจราจรของปีที่ผ่านมา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 100 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P 2.3 ศึกษาประวัติยานพาหนะและสำรวจความต้องการของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในการกำหนดจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนและบุคลากร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 100 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P 2.4 ศึกษาคู่มือยานพาหนะและรวบรวมข้อมูลในการกำหนดจุดเสี่ยงและปรึกษาหัวหน้าฝ่ายเพื่อทำการวางแผน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 100 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P 2.5 วิเคราะห์ประวัติการซ่อมบำรุงยานพาหนะและศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียนและชุมชน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 100 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P 2.6 ศึกษาสถิติการให้บริการงานยานพาหนะและนโยบายเรื่องการบริการด้านความปลอดภัยของโรงเรียนปีที่ผ่านมา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 100 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P 2.7 ศึกษากฎระเบียบด้านความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 100 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P 2.8 ศึกษามาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 100 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 100 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P 3.1กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 100 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P 3.2กำหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 100 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P 3.3กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 100 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P 4.จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ)ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลักหน่วยงานยานพาหนะความปลอดภัยและจราจร ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 100 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P 4.1วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 100 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 100 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   P 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 100 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2563   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 39 วัน
01 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 39 วัน
01 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1การดำเนินงานต่อภาษีและประกันภัยรถยนต์ประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 70 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 การให้บริการยานพาหนะค่าน้ำมัน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 70 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 ค่าเช่ารถงานโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 70 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4ค่าน้ำมันรถส่วนตัวครูใช้ในงานโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 70 วัน
08 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562   D 6.5 การซ่อมบำรุง และการดูแลยานพาหนะ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 314 วัน
01 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562   D 6.6 ติดตั้งกล้องบันทึกการขับขี่ยานพาหนะ จำนวน 3 คัน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 314 วัน
01 ส.ค. 2562 30 ส.ค. 2562   D 6.7 ค่าซ่อมบำรุงวิทยุสื่อสาร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 314 วัน
01 ก.ค. 2562 30 ก.ค. 2562   D 6.8 จัดซื้ออุปกรณ์เสริมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและนักเรียนอาสาจราจร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 345 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.9จัดทำป้ายบ่งชี้-ป้ายจราจรรอบบริเวณโรงเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 70 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.10กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 70 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.11 จัดจ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 70 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.12 จัดจ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจตู้แดง (ช่วงเวลากลางคืน)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 70 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.13 การทำความสะอาดยานพาหนะ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 70 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.14 การศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 70 วัน
22 ก.ค. 2562 14 ก.พ. 2563   C 7.รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากสำนักผู้อำนวยการ ประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 146 วัน
22 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562   C 7.1รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 349 วัน
21 ต.ค. 2562 25 ต.ค. 2562   C 7.2รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 258 วัน
02 ธ.ค. 2562 06 ธ.ค. 2562   C 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 216 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 146 วัน
21 ต.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 100 วัน
21 ต.ค. 2562 25 ต.ค. 2562   C 8.1ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 258 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 8.2ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 146 วัน
02 มี.ค. 2563 31 มี.ค. 2563   C 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 100 วัน
17 เม.ย. 2563 17 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 83 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (1)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้  29 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 254 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้  16 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    ต่อภาษีประจำปีของยานพาหนะแต่ละคัน 1 *** ***
2    การให้บริการยานพาหนะ ค่าน้ำมัน 1 *** ***
3    ค่าเช่ารถงานโรงเรียน 1 *** ***
4    ค่าน้ำมันรถส่วนตัวครูใช้ในงานโรงเรียน 1 *** ***
5    การซ่อมบำรุงและดูแลยานพาหนะ 1 *** ***
6    ติดตั้งกล้องบันทึกการขับขี่ยานพาหนะ จำนวน 3 คัน 1 *** ***
7    ค่าซ่อมบำรุงวิทยุสื่อสาร 1 *** ***
8    จัดซื้ออุปกรณ์เสริมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภ้ยและนักเรียนอาสาจราจร 1 *** ***
9    จัดทำป้ายบ่งชี้-ป้ายจราจรรอบโรงเรียน 1 *** ***
10    กิจกรรมการฝึกซ้อมรับมือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและไฟไหม้ 1 *** ***
11    จัดจ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร 1 *** ***
12    จัดจ้างเจ้าหน้าที่ตำรวจตู้แดง 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 3.แบบบันทึกการตรวจความสะอาดของยานพาหนะ
 - 1.แบบบันทึกการติดตามแผนงาน/โครงการ
 - 2.แบบสำรวจความพึงพอใจ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ควบคุมดูแลบำรุงรักษาและให้บริการยานพาหนะของโรงเรียนตลอดจนกำกับดูแลการจราจรและความปลอดภัยของทางโรงเรียน ของหน่วยงาน งานยานพาหนะ ความปลอดภัยและจราจร
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (2)
หัวข้อ %
แบบประเมิน “การฝึกซ้อมแผนการอพยพและป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารเรียน ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ลานจามจุรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย83.89
แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานยานพาหนะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 256277.16
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )