Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : บริหารงานในแผนการเรียน EP ให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อบริหารจัดการให้การดำเนินงานของงาน English Programme บรรลุตามเป้าหมายด้านการเรียนการสอนตามที่โรงเรียนกำหนด

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(10)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : บริหารงานในแผนการเรียน EP ให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
1.  1. ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 1 แผนการเรียน EP ที่เข้าสอบ Cambridge Standard ในระดับ Cambridge KET ผ่านเกณฑ์ A2 2. ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 2 แผนการเรียน EP ที่เข้าสอบ Cambridge Standard ในระดับ Cambridge PET ผ่านเกณฑ์ B1 3. ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 3 แผนการเรียน EP ที่เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ตามมาตรฐาน Cambridge Standard ในระดับ CHECKPOINT 4. ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 3 แผนการเรียน EP ที่เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐาน Cambridge Standard ในระดับ CHECKPOINT 5. ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 3 แผนการเรียน EP ที่เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน Cambridge Standard ในระดับ CHECKPOINT 6. ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 4 – 5 แผนการเรียน EP ที่เข้าสอบ Cambridge Standard ในระดับ Cambridge IGCSE ผ่านเกณฑ์ B 7. ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 5 – 6 แผนการเรียน EP ที่เข้าสอบตามมาตรฐาน IELTS ผ่านเกณฑ์ 5.0

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : บริหารงานในแผนการเรียน EP ให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
1.  1. ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 1 แผนการเรียน EP ที่เข้าสอบ Cambridge Standard ในระดับ Cambridge KET ผ่านเกณฑ์ A2 2. ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 2 แผนการเรียน EP ที่เข้าสอบ Cambridge Standard ในระดับ Cambridge PET ผ่านเกณฑ์ B1 3. ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 3 แผนการเรียน EP ที่เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ ตามมาตรฐาน Cambridge Standard ในระดับ CHECKPOINT 4. ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 3 แผนการเรียน EP ที่เลือกสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐาน Cambridge Standard ในระดับ CHECKPOINT 5. ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 3 แผนการเรียน EP ที่เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน Cambridge Standard ในระดับ CHECKPOINT 6. ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 4 – 5 แผนการเรียน EP ที่เข้าสอบ Cambridge Standard ในระดับ Cambridge IGCSE ผ่านเกณฑ์ B 7. ร้อยละ 70 ของนักเรียนระดับชั้น ม. 5 – 6 แผนการเรียน EP ที่เข้าสอบตามมาตรฐาน IELTS ผ่านเกณฑ์ 5.0

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : บริหารงานในแผนการเรียน EP ให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  4. ยกระดับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนสู่มาตรฐานสากลโดยใช้เกณฑ์ Common European Framework of Reference (CEFR) / Cambridge Standard, YCT Standard, HSK Standard, DELF Standard, JLPT Standard, etc.


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
18 ม.ค. 2562 18 ม.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 651 วัน
01 ก.พ. 2562 15 ก.พ. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 623 วัน
01 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 579 วัน
01 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ(ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 580 วัน
15 พ.ค. 2562 20 พ.ค. 2562    5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 529 วัน
16 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 213 วัน
16 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 บริหารจัดการงาน English Programme ให้ครบวงจร PDCA   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
17 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.1 วางแผนกำหนดทิศทางการพัฒนางาน EP และนำไปสู่การปฏิบัติ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
17 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.2 ประสานงานบุคลากร หน่วยงาน และ ประชาสัมพันธ์ EP ทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
17 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.3 MC Road Show   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
17 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.4 จัดระบบการบริหารงานธุรการและสารสนเทศ งาน English Programme   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
17 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.4.1 บันทึกข้อความ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
17 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.4.2 บันทึก จัดทำรายงานการประชุมแผนการเรียน EP   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
27 พ.ย. 2562 19 ม.ค. 2563   D 6.1.4.4 รวบรวมงบประมาณประจำปีของแผนการเรียน EP   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 285 วัน
17 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.4.3 รวบรวมสารสนเทศแผนการเรียน EP เป็นรายเดือน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
17 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.4.5 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามงบประมาณประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
17 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.4.6 จัดพิมพ์เอกสารของแผนการเรียน EP   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
17 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.4.7 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของแผนการเรียน EP   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
17 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.4.8 เบิกพัสดุครุภัณฑ์ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
17 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.4.9 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
17 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1.4.10 ค่าจ้างแปลเอกสาร EP   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
17 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 บริหารจัดการงานวิชาการ EP   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
01 พ.ย. 2562 30 พ.ย. 2562   D ุ6.2(5) ดำเนินการต่อสัญญาลิขสิทธิ์มาตรฐานสากล Cambridge (CAIE)   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 335 วัน
01 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562   D 6.2(6) เข้าร่วมสัมมนา CAIE ตามระเบียบและข้อบังคับของ Cambridge   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 304 วัน
09 ก.พ. 2563 09 ก.พ. 2563   D 6.2(7.2.1) ดำเนินการจัดสอบ KET ม.1 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 264 วัน
09 ก.พ. 2563 09 ก.พ. 2563   D 6.2(7.2.2) ดำเนินการจัดสอบ PET ม.2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 264 วัน
22 ต.ค. 2562 30 พ.ย. 2562   D 6.2(7.2.3) ดำเนินการจัดสอบ Cambridge Checkpoint ม.3 EP 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 335 วัน
26 ต.ค. 2562 26 ต.ค. 2562   D 6.2(7.2.4) ดำเนินการจัดสอบ CU-TEP ม.4 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 370 วัน
26 ต.ค. 2562 26 ต.ค. 2562   D 6.2(7.2.5) ดำเนินการจัดสอบ CU-TEP ม.5 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 370 วัน
01 พ.ย. 2562 30 พ.ย. 2562   D 6.2(7.2.6) ดำเนินการจัดสอบ IGCSE ม.5   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 335 วัน
01 เม.ย. 2562 30 เม.ย. 2563    6.2(8) จัดซื้ออุปกรณ์ และสารเคมี ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ PE   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
17 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2.1 ประสานงานกำกับ ติดตาม ดูแล จัดการเรียนการสอน งานทะเบียน งานหลักสูตร และงานวัดผล EP   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
17 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2.2 ตรวจติดตาม และนิเทศการสอนของครูผู้สอน EP   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
17 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2.3 กำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแล คุณภาพข้อสอบกลางภาคเรียนและ ปลายภาคเรียน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
17 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2.4 กำกับ ติดตาม ควบคุม ดูแล และจัดระบบการบริหารงานแนะแนว   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
17 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2.5 จัดระบบการบริหารงานห้องสมุด EP   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
17 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.3 บริหารจัดการงานกิจการนักเรียน EP   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
17 พ.ค. 2562 20 ก.ค. 2562   D 6.3.1 กิจกรรม EP Leadership camp 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 468 วัน
17 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562   D 6.3.2 กิจกรรม EP Family Day 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 426 วัน
01 พ.ย. 2562 20 ก.พ. 2563   D 6.3.3 กิจกรรม EP Family Night 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 253 วัน
17 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในแผนการเรียน EP   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
17 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.5 ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
23 มิ.ย. 2562 31 มี.ค. 2563   C 7. รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจากฝ่ายสำนักผู้อำนวยการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 213 วัน
23 มิ.ย. 2562 26 มิ.ย. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 492 วัน
22 ต.ค. 2562 26 ต.ค. 2562   C 7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 370 วัน
03 ธ.ค. 2562 07 ธ.ค. 2562   C 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 328 วัน
11 มี.ค. 2563 15 มี.ค. 2563   C 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 229 วัน
31 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
17 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 183 วัน
22 ต.ค. 2562 26 ต.ค. 2562   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 370 วัน
11 ก.พ. 2563 15 ก.พ. 2563   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 258 วัน
01 มี.ค. 2563 03 มี.ค. 2563   C 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 241 วัน
19 เม.ย. 2563 19 เม.ย. 2563   A 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 194 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (10)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กิจกรรม EP Leardership Camp 2019  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 490 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3.1 กิจกรรม EP Leadership camp  17 พ.ค. 2562 - 20 ก.ค. 2562
 กิจกรรม EP Family Day  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 455 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3.2 กิจกรรม EP Family Day  17 พ.ค. 2562 - 31 ส.ค. 2562
 จัดสอบ Cambridge Checkpoint ม.3 EP  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 374 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2(7.2.3) ดำเนินการจัดสอบ Cambridge Checkpoint ม.3 EP  22 ต.ค. 2562 - 30 พ.ย. 2562
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 374 วัน ไม่ได้เช็ค  7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  22 ต.ค. 2562 - 26 ต.ค. 2562
 ดำเนินการจัดสอบ CU-TEP ม.4  26 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 370 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2(7.2.4) ดำเนินการจัดสอบ CU-TEP ม.4  26 ต.ค. 2562 - 26 ต.ค. 2562
 ดำเนินการจัดสอบ CU-TEP ม.5  26 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 370 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2(7.2.5) ดำเนินการจัดสอบ CU-TEP ม.5  26 ต.ค. 2562 - 26 ต.ค. 2562
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3  3 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 332 วัน ไม่ได้เช็ค  7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3  3 ธ.ค. 2562 - 7 ธ.ค. 2562
 กิจกรรม EP Family Night  31 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 273 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3.3 กิจกรรม EP Family Night  1 พ.ย. 2562 - 20 ก.พ. 2563
 จัดสอบ KET ม.1 EP  9 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 264 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2(7.2.1) ดำเนินการจัดสอบ KET ม.1  9 ก.พ. 2563 - 9 ก.พ. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4  11 มี.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 233 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 4  11 มี.ค. 2563 - 15 มี.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ บริหารงานในแผนการเรียน EP ให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของหน่วยงาน งาน EP
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )