Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อให้บริการและอำนวยความ สะดวกด้าน สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เนต แก่บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ของโรงเรียน และชุมชน องค์กรภายนอก

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(100)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(1)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.  1. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเกณฑ์
2.  2.มีหน่วยงานที่บริหารด้วยสารสนเทศจำนวน 32 หน่วยงาน
3.  3.มีหน่วยงานที่บริหารด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้หรือการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องจำนวน 32 หน่วยงาน
4.  4. นักเรียนร้อยละ 91 เป็นผู้มีความอิ่มเอิบ

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  จัดตั้ง ระดมทุน และบริหารกองทุน (Funding Management) เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และการพัฒนาที่ยั่งยืน


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
20 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 252 วัน
22 พ.ค. 2563 22 พ.ค. 2563   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 250 วัน
24 พ.ค. 2563 24 พ.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 248 วัน
31 พ.ค. 2563 31 พ.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 241 วัน
21 ม.ค. 2563 25 ม.ค. 2563   P 4.1.วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 368 วัน
29 ม.ค. 2563 29 ม.ค. 2563   P 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 364 วัน
02 ก.พ. 2564 02 ก.พ. 2564   P 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนา คุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** 6 วัน
30 พ.ค. 2563 30 พ.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 242 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 91   91   0 *** *** 93 วัน
27 พ.ค. 2563 21 มิ.ย. 2563   D 6.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการใช้เทคโนโลยีผ่านเกณฑ์   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 220 วัน
27 พ.ค. 2563 28 มี.ค. 2564   D 6.2 หน่วยงานที่บริหารด้วยสารสนเทศ   0   0 *** *** 60 วัน
27 พ.ค. 2563 28 มี.ค. 2564   D 6.3 หน่วยงานที่บริหารด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้หรือการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง   0   0 *** *** 60 วัน
19 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 นักเรียนเป็นผู้มีความอิ่มเอิบ   0   0 *** *** 93 วัน
15 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 การเช่าใช้-เช่าซื้อ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี 7   7   0 *** *** 93 วัน
20 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 การบำรุงรักษาและซ่อมแซม อุปกรณ์เทคโนโลยี   0   0 *** *** 93 วัน
20 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวให้กับนักเรียน 1   1   0 *** *** 93 วัน
20 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.8 ค่าบริการสัญญาณ True Vision แบบรายปี 5 จุด 1   1   0 *** *** 93 วัน
20 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.9 บำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์โสตฯและจัดซื้ออะไหล่   0   0 *** *** 93 วัน
20 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.10 จัดซื้ออะไหล่ หัวแจ๊ค สัญญาณภาพและเสียงและอุปกรณ์ต่างๆ ในการบำรุงรักษา   0   0 *** *** 93 วัน
20 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.11 ระบบการพิมพ์เอกสารแบบระบบเช่าในหน่วยงาน ( SMART OFFICE )   0   0 *** *** 93 วัน
20 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.12 วัสดุสิ้นเปลือง   0   0 *** *** 93 วัน
20 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.13 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศในหน่วยงาน (SWIS)   0   0 *** *** 93 วัน
20 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.14 ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะ   0   0 *** *** 93 วัน
27 มี.ค. 2564 29 มี.ค. 2564   D 6.15 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไขพัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** 61 วัน
20 ก.ค. 2563 12 ก.พ. 2564   C 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563   0   0 *** *** 16 วัน
24 ส.ค. 2563 28 ส.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงาน นโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 152 วัน
26 ต.ค. 2563 30 ต.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงาน นโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 89 วัน
14 ธ.ค. 2563 18 ธ.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงาน นโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 40 วัน
22 ก.พ. 2564 26 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบฟอร์มของงาน นโยบายและแผน และกำกับติดตาม ครั้งที่ 4   0   0 *** *** 30 วัน
26 ต.ค. 2563 31 มี.ค. 2564   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563   0   0 *** *** 63 วัน
26 ต.ค. 2563 30 ต.ค. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 89 วัน
22 ก.พ. 2564 26 ก.พ. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 30 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.3 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 63 วัน
09 เม.ย. 2564 09 เม.ย. 2564   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 72 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (100)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study)  6 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 296 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study)  7 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 295 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study)  8 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 294 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study)  9 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 293 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study)  10 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 292 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study)  11 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 291 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study)  12 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 290 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study)  13 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 289 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study)  14 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 288 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study)  15 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study)  16 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 286 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study)  17 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study)  18 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study)  19 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study)  20 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 282 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study)  21 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 281 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study)  22 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study)  23 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 279 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study)  24 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 278 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study)  25 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 277 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 1 (Online Self Study)  26 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 276 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 2 (Online Interective Classroom)  27 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 275 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 2 (Online Interective Classroom)  28 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 274 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 2 (Online Interective Classroom)  29 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 273 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 2 (Online Interective Classroom)  30 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 272 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 2 (Online Interective Classroom)  1 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 271 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ค่าประกัน Warranty FortiGate 500 E  15 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 257 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การเช่าใช้-เช่าซื้อ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เช่าใช้บริการอินเทอร์เนตในโรงเรียน  16 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 256 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การเช่าใช้-เช่าซื้อ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ชำระค่าบริการสัญญาณ True Vision แบบรายปี 5 จุด  21 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 251 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 ค่าบริการสัญญาณ True Vision แบบรายปี 5 จุด  20 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เช่าใช้บริการอินเทอร์เนตในโรงเรียน  25 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 247 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การเช่าใช้-เช่าซื้อ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวให้กับนักเรียน  25 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 247 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับจัดทำบัตรประจำตัวให้กับนักเรียน  20 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เช่าใช้และบำรุงรักษาโปรแกรม Mas School  26 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 246 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การเช่าใช้-เช่าซื้อ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เช่าโปรแกรมป้องกันไวรัส  31 พ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 241 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การเช่าใช้-เช่าซื้อ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020)  1 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 240 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020)  2 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 239 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020)  3 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 238 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020)  4 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 237 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020)  5 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 236 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020)  8 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 233 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020)  9 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 232 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020)  10 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 231 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020)  11 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เช่าใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ Window และ Microsoft office  12 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 229 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การเช่าใช้-เช่าซื้อ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020)  12 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 229 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020)  15 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 226 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020)  16 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 225 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020)  17 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 224 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020)  18 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 223 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เช่าใช้โปรแกรม Adobe  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 222 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การเช่าใช้-เช่าซื้อ อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online Phase 3 (Pre-school 2020)  19 มิ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 222 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  1 ก.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 210 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 พิธีเปิดสนามกีฬา "บัญญัติ โรจนารุณ"  11 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 108 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563  26 ต.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 93 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 วันผู้ปกครอง​พบครูครั้งที่​ 2/2563​  7 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 81 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบตัวนักเรียนม.1​ จากแผนกประถม  8 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 80 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ระดับจังหวัด)  9 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 79 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การประเมินนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับจังหวัด)  10 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 78 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อบรม 7 Habits for Parents  14 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 อบรมครูต่างชาติ Cambridge Curriculum Monitoring and Cambridge Resources Updates 2020  14 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 มอบตัวนักเรียนแทรกชั้น ม.1-ม.5 ปีการศึกษา 2564  14 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 74 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 แถลงข่าวกิจกรรม MC Family Run ครั้งที่ 1  16 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 72 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 หยุดเรียนวันหยุดตามมติ ครม.  19 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 69 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 หยุดเรียนวันหยุดตามมติ ครม.  20 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 68 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 นักเรียนระดับชั้นม.5 ทำกิจกรรมอาสาพัฒนาที่โครงการพระราชดำริห้วยลาน อ.สันกำแพง  27 พ.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 61 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรม​ MC​ FAMILY​ RUN​ ครั้งที่​ 1  6 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 52 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19  7 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 51 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19  8 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 50 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การเรียนการสอน Online เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19  9 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 49 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 หยุดเรียนตามประกาศของรัฐบาล  10 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 48 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 หยุดเรียนตามประกาศของรัฐบาล  11 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 47 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรม "STOP BULLY" หยุดเหยียดไม่เกลียดกัน  21 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมกีฬาบ้านเซนต์  21 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 37 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมกีฬาบ้านเซนต์  22 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 36 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 กิจกรรมกีฬาบ้านเซนต์  23 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 35 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่  24 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 34 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่  25 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 33 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่  28 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 30 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่  28 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 30 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่  29 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 29 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่  30 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 28 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่  31 ธ.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 27 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่  1 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 26 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่  2 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 25 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 โรงเรียนหยุด วันคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่  3 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 24 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19)  4 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 23 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19)  5 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 22 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19)  6 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 21 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19)  7 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 20 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19)  8 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 19 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19)  11 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 16 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19)  12 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 15 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19)  13 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 14 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19)  14 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 13 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19)  15 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 12 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19)  18 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 9 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19)  19 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 8 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19)  20 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 7 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19)  21 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 6 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 การจัดการเรียนการสอน online (ในสถานการณ์ COVID-19)  22 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 5 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 เปิดการเรียน Onsite ทุกระดับชั้น  25 ม.ค. 2564 ผ่านมาแล้ว 2 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  1 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    1. เช่าใช้บริการอินเทอร์เนตในโรงเรียน 1 *** ***
2    2. เช่าโปรแกรมป้องกันไวรัส 1 *** ***
3    3. เช่าใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ Window และ Microsoft office 1 *** ***
4    4. เช่าใช้โปรแกรม Adobe 1 *** ***
5    5. เช่าใช้และบำรุงรักษาโปรแกรม Mas School 1 *** ***
6    6. ค่าประกัน Warranty FortiGate 500 E 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1.แบบประเมินทักษะเทคโนโลยีของครูและบุคลากร
 - 2.แบบติดตามการบริหารด้วยสารสนเทศ
 - 3.แบบติดตามการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้หรือการบริหาร
 - 4.แบบประเมินความพึงพอใจในการบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ของหน่วยงาน งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)