Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงอาคาร และสาธารณูปโภคปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ รวมถึงดูแล กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้มีคุณภาพ สามารถตรวจได้

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อให้โรงเรียนมีอาคาร มีระบบสาธารณูปโภค อยู่ในสภาพเรียบร้อยปลอดภัยพร้อมใช้งาน และภูมิทัศน์ ที่สวยงาม เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(3)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(0)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงอาคาร และสาธารณูปโภคปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ รวมถึงดูแล กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้มีคุณภาพ สามารถตรวจได้

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงอาคาร และสาธารณูปโภคปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ รวมถึงดูแล กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้มีคุณภาพ สามารถตรวจได้
1.  1. มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน สระว่ายน้ำ มั่นคง และปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก เพียงพอ อยู่ในสภาพพร้อมต่อการใช้งาน มีความปลอดภัยและคุ้มค่าเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ (11.1) (11.4)
2.  2. มีการตรวจเช็คความแข็งแรง ความมั่นคงของอาคารโดยวิศวกรควบคุมอาคาร
3.  3. โรงเรียนผ่านเกณฑ์ในการตรวจสอบมาตรฐาน คุณภาพน้ำดื่ม , คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ , คุณภาพบ่อบำบัดน้ำเสีย , คุณภาพแสงสว่าง , คุณภาพหม้อแปลงไฟฟ้า และคุณภาพสายไฟ , คุณภาพห้องน้ำ , คุณภาพอากาศ , คุณภาพเครื่องปรับอากาศ , คุณภาพถังดับเพลิง

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงอาคาร และสาธารณูปโภคปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ รวมถึงดูแล กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้มีคุณภาพ สามารถตรวจได้
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้วยระบบมาตรฐานสากล (World Class Standard) พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
10 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563   P 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของ หน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 280 วัน
15 พ.ค. 2563 25 พ.ค. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 280 วัน
14 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 285 วัน
14 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก แต่ละส่วน โดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 285 วัน
14 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก แต่ละส่วน โดยกำหนดกิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 285 วัน
14 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563   P 4.1 วางแผนการตรวจเช็ค ระบบสาธารณูปโภค อาคารเรียน อาคารประกอบการ แหล่งส่งเสริมการเรียนรู้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 285 วัน
14 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563   P 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการ ประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 285 วัน
14 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563   P 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการ ให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 285 วัน
14 พ.ค. 2563 20 พ.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 285 วัน
15 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** 60 วัน
15 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.1 งานซ่อมแซมบำรุงและรักษาระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และเครื่องปรับอากาศ   0   0 *** *** 60 วัน
15 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 3   3   0 *** *** 60 วัน
15 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.3 ปรับปรุงอาคารและสถานที่   0   0 *** *** 60 วัน
15 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.4 ปรับปรุงและซ่อมแซมโต๊ะ / เก้าอี้   0   0 *** *** 60 วัน
15 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.5 ภาษีที่ดินนอกที่ตั้งของโรงเรียน   0   0 *** *** 60 วัน
15 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.6 จัดซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุง   0   0 *** *** 60 วัน
15 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.7 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน   0   0 *** *** 60 วัน
15 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2563   D 6.8 งานสระว่ายน้ำ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 305 วัน
15 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.9 งานบ้านพักเซนต์คาเบรียล   0   0 *** *** 60 วัน
15 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.10 รับการตรวจมาตรฐานจากหน่วยงาน / องค์กรภายนอก   0   0 *** *** 60 วัน
15 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.11 การแข่งขันกีฬาพนักงานของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง ประเทศไทย   0   0 *** *** 60 วัน
15 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.12 การดูแลรักษาความสะอาดอาคารเรียนและพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน   0   0 *** *** 60 วัน
15 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.13 ประสานงานและบันทึกสถิติการจัดทำสารสนเทศของงานอาคารสถานที่ฯ   0   0 *** *** 60 วัน
15 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.14 งานการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อ พัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ   0   0 *** *** 60 วัน
14 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.15 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** 60 วัน
15 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   D 6.16 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการ นำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่างๆ   0   0 *** *** 60 วัน
24 ส.ค. 2563 26 ก.พ. 2564   C 7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 3 วัน
24 ส.ค. 2563 28 ส.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 185 วัน
26 ต.ค. 2563 30 ต.ค. 2563   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 122 วัน
14 ธ.ค. 2564 18 ธ.ค. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 3   0   0 *** *** 292 วัน
22 ก.พ. 2564 26 ก.พ. 2564   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 3 วัน
15 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงานของงานนโยบายและแผน   0   0 *** *** 60 วัน
15 พ.ค. 2563 30 เม.ย. 2564   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปีการศึกษา 2563   0   0 *** *** 60 วัน
26 ต.ค. 2563 30 ต.ค. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 122 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 2   0   0 *** *** 30 วัน
01 มี.ค. 2564 31 มี.ค. 2564   C 8.2 ประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบเป้าหมาย   0   0 *** *** 30 วัน
09 เม.ย. 2564 09 เม.ย. 2564   C 9. นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไป พัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** 39 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (3)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ดำเนินการติดตั้ง พ่นหมอกไอน้ำ ณ ลานกล้วยไม้  24 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 5 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการติดตั้ง พ่นหมอกไอน้ำ ณ ลานกล้วยไม้  25 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 4 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564
 ดำเนินการติดตั้ง พ่นหมอกไอน้ำ ณ ลานกล้วยไม้  26 ก.พ. 2564 ผ่านมาแล้ว 3 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  15 พ.ค. 2563 - 30 เม.ย. 2564

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    งานซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เครื่องปรับอากาศ 1 *** ***
2    งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 1 *** ***
3    ปรับปรุงอาคารและสถานที่ 1 *** ***
4    ปรับปรุงและซ่อมแซมโต๊ะ / เก้าอี้ 1 *** ***
5    จัดซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุง 1 *** ***
6    จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน 1 *** ***
7    งานสระว่ายน้ำ 1 *** ***
8    งานบ้านพักเซนต์คาเบรียล 1 *** ***
9    รับการตรวจมาตรฐานจากหน่วยงาน/องค์กรภายนอก 1 *** ***
10    การแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือฯ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ ควบคุม ดูแล รักษา ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงอาคาร และสาธารณูปโภคปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สวยงาม ปลอดภัย พร้อมใช้งานเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ รวมถึงดูแล กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงาน ให้มีคุณภาพ สามารถตรวจได้ ของหน่วยงาน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (0 )