Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : **จัดทำสรุปหนังสือเข้า บันทึกข้อความ รายงานการประชุม จัดพิมพ์เอกสารฝ่ายและรวบรวมสารสนเทศฝ่าย งบประมาณ รูปเล่มแผนงาน โครงการ กิจกรรม คู่มือการปฏิบัติงานและขอเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ายวิชาการ

วัตถุประสงค์
1.  ดำเนินงานและจัดทำสรุปหนังสือเข้า บันทึกข้อความ รายงานการประชุม และจัดพิมพ์เอกสารของฝ่าย ด้วยความถูกต้อง แม่นย้ำ รวดเร็ว และมีการจัดเก็บที่เป็นระเบียบ ง่ายต่อการสืบค้น
2.  จัดทำ รวบรวม ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องในฝ่ายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
3.  ติดตาม สำรวจ ตรวจสอบและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสำนักผู้อำนวยการเพื่อให้งานบรรลุตามวัสดุที่ตั้งไว้ ซึ่งประกอบด้วยการอำนวยความสะดวกด้านพัสดุครุภัณฑ์ การถ่ายเอกสารและเข้า ตลอดจนการอำนวยความสะดวกในทุกด้าน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(485)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(2)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(18)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(2)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : **จัดทำสรุปหนังสือเข้า บันทึกข้อความ รายงานการประชุม จัดพิมพ์เอกสารฝ่ายและรวบรวมสารสนเทศฝ่าย งบประมาณ รูปเล่มแผนงาน โครงการ กิจกรรม คู่มือการปฏิบัติงานและขอเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ายวิชาการ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : **จัดทำสรุปหนังสือเข้า บันทึกข้อความ รายงานการประชุม จัดพิมพ์เอกสารฝ่ายและรวบรวมสารสนเทศฝ่าย งบประมาณ รูปเล่มแผนงาน โครงการ กิจกรรม คู่มือการปฏิบัติงานและขอเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ายวิชาการ
1.  มีคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายที่ชัดเจนสามารถนำมาปฏิบัติได้
2.  มีรายงานสารสนเทศของฝ่ายที่ถูกต้องและครบตามหัวข้อที่รับผิดชอบ
3.  มีระบบการตรวจสอบ นิเทศและติดตามจากงานนโยบายและแผน
4.  มีการจัดทำข้อมูลในระบบ SWIS เพื่อการบริหารจัดการ
5.  บุคลากรในฝ่ายวิชาการ ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : **จัดทำสรุปหนังสือเข้า บันทึกข้อความ รายงานการประชุม จัดพิมพ์เอกสารฝ่ายและรวบรวมสารสนเทศฝ่าย งบประมาณ รูปเล่มแผนงาน โครงการ กิจกรรม คู่มือการปฏิบัติงานและขอเบิกพัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ายวิชาการ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  7. เสริมสร้างระบบและพัฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ระบบประกันคุณภาพภายใน วัฒนธรรมองค์กรและโรงเรียนคาทอลิก
  8. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบมาตรฐานสากล พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
15 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 559 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 2. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 208 วัน
15 พ.ค. 2562 18 พ.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานปปีระจำ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 556 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่หลัก   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 208 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนโดยกำหนด แผนงานของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 208 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 208 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   P 4.3 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 208 วัน
15 พ.ค. 2562 29 มี.ค. 2563   P 5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 240 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 208 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร 50   50   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 208 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.2 บันทึกข้อความ 7   7   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 208 วัน
20 พ.ค. 2562 23 มี.ค. 2563   D 6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย 21   21   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 246 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ 54   54   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 238 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน 99   99   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 238 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.6 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย 35   35   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 238 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2564   D 6.7 จัดพิมพ์เอกสารของฝ่าย   0   0 *** *** 127 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน 32   32   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 238 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.9 รับคำร้องขอเบิกพัสดุครุภัณฑ์ตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เสนอหัวหน้าฝ่ายและนำส่งให้กับงานจัดซื้อและทรัพย์สิน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 238 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 55   55   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 238 วัน
15 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   D 6.11 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน ของฝ่ายฯ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 238 วัน
15 พ.ค. 2562 28 เม.ย. 2563   D 6.12 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ 35   35   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 210 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.13 ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติของบุคลากรในฝ่าย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 208 วัน
27 พ.ค. 2562 13 มี.ค. 2563   C 7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 64   64   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 256 วัน
22 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2562   C 7.1 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 จากงานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 487 วัน
21 ต.ค. 2562 25 ต.ค. 2562    7.2 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 จากงานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 396 วัน
02 ธ.ค. 2562 06 ธ.ค. 2562   C 7.3 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 จากงานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 354 วัน
11 ก.พ. 2563 14 ก.พ. 2563   C 7.4 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 จากงานนโยบายและแผน สำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 284 วัน
15 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   C 7.5 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 208 วัน
21 ต.ค. 2562 31 มี.ค. 2563   C 8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 32   32   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 238 วัน
01 เม.ย. 2563 30 เม.ย. 2563   A 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 208 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (485)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 วางแผนการจัดทำปฏิทินและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติของฝ่าย  16 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 558 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 557 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วางแผนการจัดทำปฏิทินและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติของฝ่าย  17 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 557 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 วางแผนการจัดทำปฏิทินและการจัดทำคู่มือการปฏิบัติของฝ่าย  20 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 554 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ชี้แจงแนวทางการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง  21 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 553 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ชี้แจงแนวทางการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง  22 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 552 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ชี้แจงแนวทางการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง  23 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 551 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 550 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ชี้แจงแนวทางการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง  24 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 550 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 547 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย  20 พ.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2563
 ให้คำปรึกษา การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง  27 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 547 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 546 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 546 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ให้คำปรึกษา การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง  28 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 546 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 545 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ให้คำปรึกษา การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 545 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 544 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 544 วัน กำลังดำเนินการ  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ให้คำปรึกษา การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 544 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 543 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 543 วัน กำลังดำเนินการ  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 543 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ให้คำปรึกษา การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง  31 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 543 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำโครงสร้างฝ่าย  3 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 540 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2562  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 539 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย  20 พ.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2563
 จัดทำโครงสร้างฝ่าย  4 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 539 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำโครงสร้างฝ่าย  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 538 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 002 ขออนุญาตพานักเรียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาเรื่อง การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 538 วัน กำลังดำเนินการ  6.2 บันทึกข้อความ  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำโครงสร้างฝ่าย  6 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 537 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 536 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำโครงสร้างฝ่าย  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 536 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2562  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 533 วัน กำลังดำเนินการ  6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย  20 พ.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2563
 จัดทำโครงสร้างฝ่าย  10 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 533 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำโครงสร้างฝ่าย  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 532 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 003 แนวปฏิบัติกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  11 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 532 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 บันทึกข้อความ  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำโครงสร้างฝ่าย  12 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 531 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย  13 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 530 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 529 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย  14 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 529 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2562  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 526 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย  20 พ.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2563
 จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย  17 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 526 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 525 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 006 ขอรับชำระเงินค่าเรียนภาษาอังกฤษ British Council  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 525 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 บันทึกข้อความ  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 007 ขอเรียนเชิญเป็นประธานเปิดค่ายกิฟเต็ดสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓ และมอบเกียรติบัตร  18 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 525 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 บันทึกข้อความ  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย  19 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 524 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย  20 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 523 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 522 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย  21 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 522 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 519 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 จัดทำปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายแล้วจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 519 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 519 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 518 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ติดตาม ตรวจสอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 518 วัน กำลังดำเนินการ  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 518 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 517 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ติดตาม ตรวจสอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 517 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 517 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 516 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 516 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ติดตาม ตรวจสอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 516 วัน ไม่ได้เช็ค  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 516 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 515 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 515 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 515 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ติดตาม ตรวจสอบการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 515 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 รวบรวมปฏิทินและแผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายและจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายแล้วสำเนาแจกสมาชิกทุกคน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 515 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 009 ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ โครงการพินิจนคร ครั้งที่ 1  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 515 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2 บันทึกข้อความ  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2562  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 512 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย  20 พ.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  1 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 512 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  2 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 511 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  3 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 510 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 010 ขออนุมัติรับบุคลากรใหม่  4 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 509 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 บันทึกข้อความ  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 508 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  12 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 501 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  19 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 494 วัน กำลังดำเนินการ  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2562  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 491 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย  20 พ.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบ ฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1  22 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 491 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบ ฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1  23 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 490 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบ ฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 489 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 011 ขออนุญาตพานักเรียนทำกิจกรรมนอกสถานที่  24 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 489 วัน ไม่ได้เช็ค  6.2 บันทึกข้อความ  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบ ฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1  25 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 488 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  25 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 488 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 487 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบ ฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 1  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 487 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 487 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  29 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 484 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  29 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 484 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  29 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 484 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 483 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 483 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  30 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 483 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  31 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 482 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  31 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 482 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  31 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 482 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 481 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  1 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 481 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 480 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 480 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  2 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 480 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2562  5 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 477 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย  20 พ.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 473 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  16 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 466 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2562  19 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 463 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย  20 พ.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  23 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 459 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 9/2562  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 456 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย  20 พ.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 456 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 456 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  26 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 456 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 455 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 455 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  27 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 455 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 454 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 454 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  28 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 454 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 453 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 453 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  29 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 453 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 452 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 452 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 452 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  30 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 452 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 10/2562  2 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 449 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย  20 พ.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  2 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 449 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  3 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 448 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  6 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 445 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 11/2562  9 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 442 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย  20 พ.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  13 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 438 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  16 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 435 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  17 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 434 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  18 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 433 วัน กำลังดำเนินการ  6.6 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  19 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 432 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  20 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 431 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  20 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 431 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  23 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 428 วัน กำลังดำเนินการ  6.6 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  24 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 427 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  24 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 427 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  25 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 426 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  25 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 426 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  25 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 426 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  26 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 425 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  26 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 425 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  26 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 425 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 424 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 424 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 424 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  27 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 424 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  30 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 421 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  30 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 421 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  30 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 421 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  30 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 421 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  1 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 420 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  1 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 420 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  2 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 419 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  2 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 419 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  3 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 418 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  3 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 418 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  4 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 417 วัน ไม่ได้เช็ค  6.6 รวบรวมรูปเล่มการสรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้ครบตามงบประมาณประจำปี เพื่อจัดเก็บไว้ในฝ่าย  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  4 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 417 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  11 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 410 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วางแผนการจัดทำงบประมาณปี  15 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 406 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 วางแผนการจัดทำงบประมาณปี  16 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 405 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 วางแผนการจัดทำงบประมาณปี  17 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 404 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  18 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 403 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 วางแผนการจัดทำงบประมาณปี  18 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 403 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 12/2562  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 400 วัน กำลังดำเนินการ  6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย  20 พ.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2563
 แนะนำแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในฝ่าย  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 400 วัน กำลังดำเนินการ  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบ ฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 400 วัน กำลังดำเนินการ  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 แนะนำแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในฝ่าย  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 399 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบ ฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 399 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 399 วัน ไม่ได้เช็ค  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  21 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แนะนำแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในฝ่าย  23 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 398 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบ ฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  23 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 398 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  23 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 398 วัน ไม่ได้เช็ค  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  21 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 แนะนำแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในฝ่าย  24 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 397 วัน กำลังดำเนินการ  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบ ฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  24 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 397 วัน ยังไม่ได้ดำเนินการ  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  24 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 397 วัน กำลังดำเนินการ  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  21 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 396 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 แนะนำแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในฝ่าย  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 396 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบ ฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 2  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 396 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 396 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 396 วัน ไม่ได้เช็ค  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  21 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 1  26 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 395 วัน ไม่ได้เช็ค  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  21 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 13/2562  28 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 393 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย  20 พ.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  28 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 393 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  28 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 393 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไข  28 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 393 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  28 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 393 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  29 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 392 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  29 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 392 วัน กำลังดำเนินการ  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไข  29 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 392 วัน กำลังดำเนินการ  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  29 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 392 วัน กำลังดำเนินการ  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  30 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 391 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  30 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 391 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไข  30 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 391 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  30 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 391 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  31 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 390 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  31 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 390 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไข  31 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 390 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  31 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 390 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 389 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 389 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 389 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไข  1 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 389 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 14/2562  4 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 386 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย  20 พ.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2563
 ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไข  4 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 386 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไข  5 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 385 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไข  6 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 384 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไข  7 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 383 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 382 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไข  8 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 382 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  11 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 379 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  12 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 378 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  13 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 377 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  14 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 376 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  15 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 375 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  15 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 375 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 15/2562  18 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 372 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย  20 พ.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  18 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 372 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  19 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 371 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  20 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 370 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  21 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 369 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  22 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 368 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  22 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 368 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  25 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 365 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  25 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 365 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  25 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 365 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  25 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 365 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  26 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 364 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  26 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 364 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  26 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 364 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  26 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 364 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  27 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 363 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  27 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 363 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  27 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 363 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  27 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 363 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  28 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 362 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  28 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 362 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  28 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 362 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  28 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 362 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 361 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 361 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 361 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 361 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  29 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 361 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 16/2562  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 358 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย  20 พ.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 358 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 358 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบ ฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 358 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  3 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 357 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  3 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 357 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบ ฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3  3 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 357 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  4 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 356 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบ ฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3  4 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 356 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  5 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 355 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบ ฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3  5 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 355 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 354 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 354 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รับการนิเทศการดำเนินงานตามแบบ ฟอร์มของงานนโยบายและแผน ครั้งที่ 3  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 354 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 17/2562  9 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 351 วัน ไม่ได้เช็ค  6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย  20 พ.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  9 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 351 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  10 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 350 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  11 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 349 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  12 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 348 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  13 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 347 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  13 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 347 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  16 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 344 วัน กำลังดำเนินการ  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  17 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 343 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  18 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 342 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  19 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 341 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  20 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 340 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  20 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 340 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  23 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 337 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  23 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 337 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  24 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 336 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  24 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 336 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  25 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 335 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  25 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 335 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  25 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 335 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  26 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 334 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  26 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 334 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  26 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 334 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  27 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 333 วัน ไม่ได้เช็ค  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  27 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 333 วัน ไม่ได้เช็ค  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  27 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 333 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  27 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 333 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  30 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 330 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  30 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 330 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  30 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 330 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  31 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 329 วัน ไม่ได้เช็ค  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  31 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 329 วัน ไม่ได้เช็ค  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  31 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 329 วัน ไม่ได้เช็ค  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  1 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  1 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 328 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  2 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  2 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 327 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  3 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  3 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  3 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 326 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 18/2562  6 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย  20 พ.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  6 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 323 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  7 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 322 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  8 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 321 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  9 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 320 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  10 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 319 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  10 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 319 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 19/2562  13 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย  20 พ.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  13 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 316 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  14 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 315 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  15 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 314 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  16 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 313 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  17 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 312 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  17 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 312 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  จัดทำเครื่องมือ/แบบสำรวจความพึงพอใจ  18 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 311 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  15 พ.ค. 2562 - 28 เม.ย. 2563
 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 20/2562  20 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย  20 พ.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  20 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  จัดทำเครื่องมือ/แบบสำรวจความพึงพอใจ  20 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 309 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  15 พ.ค. 2562 - 28 เม.ย. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  21 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  จัดทำเครื่องมือ/แบบสำรวจความพึงพอใจ  21 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 308 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  15 พ.ค. 2562 - 28 เม.ย. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  22 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  จัดทำเครื่องมือ/แบบสำรวจความพึงพอใจ  22 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 307 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  15 พ.ค. 2562 - 28 เม.ย. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  23 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  จัดทำเครื่องมือ/แบบสำรวจความพึงพอใจ  23 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 306 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  15 พ.ค. 2562 - 28 เม.ย. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  24 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 305 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  24 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 305 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  จัดทำเครื่องมือ/แบบสำรวจความพึงพอใจ  24 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 305 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  15 พ.ค. 2562 - 28 เม.ย. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  27 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 302 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  27 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 302 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  27 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 302 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  จัดทำเครื่องมือ/แบบสำรวจความพึงพอใจ  27 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 302 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  15 พ.ค. 2562 - 28 เม.ย. 2563
  กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  27 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 302 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  28 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 301 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  28 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 301 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  28 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 301 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  จัดทำเครื่องมือ/แบบสำรวจความพึงพอใจ  28 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 301 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  15 พ.ค. 2562 - 28 เม.ย. 2563
  กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  28 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 301 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  29 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  29 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  29 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  จัดทำเครื่องมือ/แบบสำรวจความพึงพอใจ  29 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  15 พ.ค. 2562 - 28 เม.ย. 2563
  กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  29 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 300 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  30 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 299 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  30 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 299 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  30 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 299 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  จัดทำเครื่องมือ/แบบสำรวจความพึงพอใจ  30 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 299 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  15 พ.ค. 2562 - 28 เม.ย. 2563
  กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  30 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 299 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของฝ่าย (รายเดือน)  31 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 298 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 รวบรวมจัดทำสารสนเทศฝ่ายเป็นรายเดือน เปรียบเทียบกับเป้าหมายฝ่าย แล้วนำเสนอผู้อำนวยการ  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  31 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 298 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  31 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 298 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  31 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 298 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
  จัดทำเครื่องมือ/แบบสำรวจความพึงพอใจ  31 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 298 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  15 พ.ค. 2562 - 28 เม.ย. 2563
  กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนงานธุรการและสารสนเทศฝ่าย  31 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 298 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  7. กำกับ ติดตาม และนิเทศการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562  27 พ.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2563
 ประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 21/2562  3 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 295 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมฝ่าย  20 พ.ค. 2562 - 23 มี.ค. 2563
 ประสาน ติดตามค่าถ่ายเอกสารประจำเดือน  3 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 295 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  3 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 295 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  4 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 294 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เก็บข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องและกรอกข้อมูล  4 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 294 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  15 พ.ค. 2562 - 28 เม.ย. 2563
 เก็บข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องและกรอกข้อมูล  4 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 294 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  15 พ.ค. 2562 - 28 เม.ย. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  5 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 293 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เก็บข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องและกรอกข้อมูล  5 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 293 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  15 พ.ค. 2562 - 28 เม.ย. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  6 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 292 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เก็บข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องและกรอกข้อมูล  6 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 292 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  15 พ.ค. 2562 - 28 เม.ย. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  7 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 291 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  7 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 291 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เก็บข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องและกรอกข้อมูล  7 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 291 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  15 พ.ค. 2562 - 28 เม.ย. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  10 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 288 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เก็บข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องและกรอกข้อมูล  10 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 288 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  15 พ.ค. 2562 - 28 เม.ย. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  10 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 288 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  21 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  11 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เก็บข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องและกรอกข้อมูล  11 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  15 พ.ค. 2562 - 28 เม.ย. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  11 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 287 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  21 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  12 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 286 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เก็บข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องและกรอกข้อมูล  12 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 286 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  15 พ.ค. 2562 - 28 เม.ย. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  12 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 286 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  21 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  13 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เก็บข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องและกรอกข้อมูล  13 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  15 พ.ค. 2562 - 28 เม.ย. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  13 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 285 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  21 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านทางระบบออนไลน์ หรือ ระบบเอกสาร  14 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของฝ่าย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทางระบบออนไลน์ หรือระบบเอกสาร  15 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  14 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เก็บข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องและกรอกข้อมูล  14 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  15 พ.ค. 2562 - 28 เม.ย. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  14 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 284 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  21 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียน ครั้งที่ 2  15 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 283 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  8. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562  21 ต.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  17 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 281 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เก็บข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องและกรอกข้อมูล  17 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 281 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.12 งานสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ  15 พ.ค. 2562 - 28 เม.ย. 2563
 นำเสนองบประมาณประจำปีของฝ่ายต่อหัวหน้าฝ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  18 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 280 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 รวบรวมงบประมาณประจำปีของฝ่ายเพื่อส่งให้งานนโยบายและแผน  15 พ.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2563
 เก็บข้อมูลจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องและกรอกข้อมูล  18 ก.พ. 2563 ผ่านมาแล้ว 280 วัน