Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : หน้าที่หลัก ผู้บันทึก แก้ไข ลบ วางแผนดำเนินงานกิจกรรม ดำเนินงานกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมในฝ่ายกิจการนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนประสานงานในการพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกมิติ

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันงามแสดงออกซึ่งความกตัญญู กตเวที
2.  2.เพื่อให้นักเรียนรู้จักเสียสละแบ่งปันและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหน่วยงาน
3.  3.เพื่อส่งเสริมการแสดงออกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมสัมพันธภาพการ ทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียน ครูและผู้ปกครอง

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(50)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(6)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(18)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : หน้าที่หลัก ผู้บันทึก แก้ไข ลบ วางแผนดำเนินงานกิจกรรม ดำเนินงานกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมในฝ่ายกิจการนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนประสานงานในการพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกมิติ
1. 

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : หน้าที่หลัก ผู้บันทึก แก้ไข ลบ วางแผนดำเนินงานกิจกรรม ดำเนินงานกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมในฝ่ายกิจการนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนประสานงานในการพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกมิติ
1.  1. ร้อยละ 91 ของนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามแสดงออกซึ่งความกตัญญู กตเวที
2.  2. ร้อยละ 91 ของ ผู้เรียนรู้จักเสียสละแบ่งปันและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
3.  3. ร้อยละ 91 ของผู้เรียนมีประสบการณ์ในการแสวงหาความจริงและการ ช่วยเหลือสังคม
4.  4. ร้อยละ 91 ของนักเรียนที่เข้าร่วมการอนุรักษ์พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : หน้าที่หลัก ผู้บันทึก แก้ไข ลบ วางแผนดำเนินงานกิจกรรม ดำเนินงานกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมในฝ่ายกิจการนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนประสานงานในการพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกมิติ
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นบุคคลที่อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
21 พ.ค. 2562 01 เม.ย. 2563   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของ หน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 438 วัน
21 พ.ค. 2562 01 เม.ย. 2563   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพ ปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 438 วัน
21 พ.ค. 2562 21 พ.ค. 2562   P 3.กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 754 วัน
21 พ.ค. 2562 01 เม.ย. 2563   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 438 วัน
22 พ.ค. 2562 10 เม.ย. 2563   P 4.1 วางแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละ ส่วนโดยกำหนด กิจกรรม/โครงการของหน่วยงานที่จะดำเนินการ ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 429 วัน
22 พ.ค. 2562 10 เม.ย. 2563   P 4.2 วางแผนเพื่อจัดเตรียมเครื่องมือการประเมินผลที่จะตอบกลับคุณภาพที่คาดหวังและเป้าหมายที่กำหนด   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 429 วัน
22 พ.ค. 2562 10 เม.ย. 2563   P 4.3.ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง ป้องกัน แก้ไข พัฒนาคุณภาพงาน คุณภาพการให้บริการนำเสนอตามรูปแบบและกระบวนการต่าง ๆ   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 429 วัน
21 พ.ค. 2562 01 เม.ย. 2563   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและมอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 438 วัน
14 พ.ค. 2562 30 เม.ย. 2563   D 6.ดำเนินตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 409 วัน
14 พ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562   D 6.1 คณะกรรมการนักเรียน 26   26   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 534 วัน
14 ต.ค. 2562 20 ม.ค. 2563   D 6.2ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท 3   3   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 510 วัน
21 พ.ค. 2562 03 มิ.ย. 2562   D 6.3 พิธีไหว้ครู 2   2   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 741 วัน
28 มิ.ย. 2562 31 ก.ค. 2562   D 6.4 พิธีถวายเทียนพรรษา 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 683 วัน
01 ก.ค. 2562 29 ก.ค. 2562   D 6.5 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครั้งที่ 10 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 685 วัน
01 ส.ค. 2562 20 ส.ค. 2562   D 6.6 กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 663 วัน
04 พ.ย. 2562 31 ม.ค. 2563   D 6.7 กิจกรรม MC NIGHT ครั้งที่ 10 6   6   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 499 วัน
25 พ.ย. 2562 16 ธ.ค. 2562   D 6.8 กิจกรรมวันพ่อ 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 545 วัน
25 พ.ย. 2562 01 ม.ค. 2563   D 6.9 วันคริสต์มาส 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 529 วัน
01 เม.ย. 2563 10 เม.ย. 2563   D 6.10 พิธีรดน้ำดำหัว 1   1   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 429 วัน
22 ก.ค. 2562 14 ก.พ. 2563   C 7.กำกับ ติดและนิเทศการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 485 วัน
22 ก.ค. 2562 14 ก.พ. 2563   C 7.1 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มของงานนโยบายแผนและแผน จำนวน 4 ครั้ง   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 485 วัน
22 ก.ค. 2562 14 ก.พ. 2563   C 7.2 กำกับติดตามและนิเทศการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 485 วัน
21 ต.ค. 2562 14 ก.พ. 2563   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ การประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 485 วัน
21 ต.ค. 2562 14 ก.พ. 2563   C 8.1 ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ประจำภาคเรียนที่ 1และ2   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 485 วัน
17 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563   A 9.นำผลสรุปการประเมินและข้อเสนอแนะไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 453 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (50)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 ทำพานไหว้ครู  29 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 746 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 พิธีไหว้ครู  21 พ.ค. 2562 - 3 มิ.ย. 2562
 พิธีถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และพิธีไหว้ครู พิธีแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประธานสี และพิธีมอบรางวัลแด่ครูนานปี ปีการศึกษา 2562  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 745 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.3 พิธีไหว้ครู  21 พ.ค. 2562 - 3 มิ.ย. 2562
 กิจกรรมวันไหว้ครู  30 พ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 745 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรม Big Cieang Day นักเรียน ม.2และ ม.6  5 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 739 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 คณะกรรมการนักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 ค่ายผู้นำนักเรียนมงฟอร์ต  7 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 737 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 คณะกรรมการนักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 ค่ายผู้นำนักเรียนมงฟอร์ต  8 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 736 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 คณะกรรมการนักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 ค่ายผู้นำนักเรียนมงฟอร์ต  9 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 735 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 คณะกรรมการนักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 การประกวดสุภาพบุรุษMC และสุภาพสตรีมงฟอร์ต  24 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 720 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 คณะกรรมการนักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 การประกวดสุภาพบุรุษMC และสุภาพสตรีมงฟอร์ต  25 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 719 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 คณะกรรมการนักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 การประกวดสุภาพบุรุษMC และสุภาพสตรีมงฟอร์ต  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 718 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 คณะกรรมการนักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 วันต่อต้านยาเสพติดโลก/กิจกรรมเทเหล้า-เผาบุหรี่ สิ่งเสพติด  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 718 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 คณะกรรมการนักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 วันต่อต้านยาเสพติดโลก/กิจกรรมเทเหล้า-เผาบุหรี่ สิ่งเสพติด  26 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 718 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 คณะกรรมการนักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 การประกวดสุภาพบุรุษMC และสุภาพสตรีมงฟอร์ต  27 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 717 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 คณะกรรมการนักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 การประกวดสุภาพบุรุษMC และสุภาพสตรีมงฟอร์ต  28 มิ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 716 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 คณะกรรมการนักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  2 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 712 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 พิธีถวายเทียนพรรษา  28 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 พิธีถวายเทียนพรรษา  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 709 วัน กำลังดำเนินการ  6.4 พิธีถวายเทียนพรรษา  28 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 พิธีถวายเทียนพรรษา  5 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 709 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ซ้อมพิธีถวายชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชการที่ 10  25 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 689 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 พิธีถวายเทียนพรรษา  28 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 พิธีถวายชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชการที่ 10  26 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 688 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.4 พิธีถวายเทียนพรรษา  28 มิ.ย. 2562 - 31 ก.ค. 2562
 กิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 10  27 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 687 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 กิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 10  27 ก.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 687 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.5 การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครั้งที่ 10  1 ก.ค. 2562 - 29 ก.ค. 2562
 กิจกรรม Big Cieang Day นักเรียน ม.1และ ม.4  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 674 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 คณะกรรมการนักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและวจนพิธีกรรมสมโภชแม่พระเสด็จขี้นสวรรค์  9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 674 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.6 กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี  1 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562
   9 ส.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 674 วัน ไม่ได้เช็ค  6.ดำเนินตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  14 พ.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2563
 ค่ายผู้นำ Students Oversea Leadership  30 ก.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 622 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 คณะกรรมการนักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 ค่ายผู้นำ Students Oversea Leadership  1 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 621 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 คณะกรรมการนักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 เวทีสุขสันต์ E-sport  21 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 601 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 คณะกรรมการนักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 เวทีสุขสันต์ E-sport  22 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 600 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 คณะกรรมการนักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 เวทีสุขสันต์ E-sport  23 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 599 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 คณะกรรมการนักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 เวทีสุขสันต์ E-sport  25 ต.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 597 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 คณะกรรมการนักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 การแข่งขันกีฬาห้องเรียน  18 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 573 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 คณะกรรมการนักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 เวทีสุขสันต์ ประกวดดนตรี  2 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 559 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 คณะกรรมการนักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 เวทีสุขสันต์ ประกวดดนตรี  3 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 558 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 คณะกรรมการนักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 กิจกรรม Big Cieang Day /วันสิ่งแวดล้อมไทยนักเรียน ม.3และ ม.5  4 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 557 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 คณะกรรมการนักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมวันพ่อ  4 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 557 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.8 กิจกรรมวันพ่อ  25 พ.ย. 2562 - 16 ธ.ค. 2562
 เวทีสุขสันต์ ประกวดดนตรี  4 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 557 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 คณะกรรมการนักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 เวทีสุขสันต์ ประกวดดนตรี  5 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 556 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 คณะกรรมการนักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 เวทีสุขสันต์ ประกวดดนตรี  6 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 555 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 คณะกรรมการนักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 กิจกรรมวันคริสต์มาส  21 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 540 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.9 วันคริสต์มาส  25 พ.ย. 2562 - 1 ม.ค. 2563
 เวทีสุขสันต์ E-sport  21 ธ.ค. 2562 ผ่านมาแล้ว 540 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.1 คณะกรรมการนักเรียน  14 พ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
 ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท/กิจกรรมวันเด็ก  9 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 521 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท  14 ต.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2563
 ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท/กิจกรรมวันเด็ก  10 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 520 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท  14 ต.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2563
 ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท/กิจกรรมวันเด็ก  11 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 519 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.2ค่ายมงฟอร์ตอาสาพัฒนาชนบท  14 ต.ค. 2562 - 20 ม.ค. 2563
 ซ้อมกิจกรรม MC NIGHT ครั้งที่ 10 นักเรียนชั้นม 1และม.4  20 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 510 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม MC NIGHT ครั้งที่ 10  4 พ.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 ซ้อมกิจกรรม MC NIGHT ครั้งที่ 10 นักเรียน ม.2, ม.5และ นักเรียน EP ,ม.ต้น  21 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 509 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม MC NIGHT ครั้งที่ 10  4 พ.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 ซ้อมการแสดง MC. NIGHT ครัเ้งที่ 10 ของนักเรียน ม.3,ม.6และEP ม.ปลาย  23 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 507 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม MC NIGHT ครั้งที่ 10  4 พ.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 กิจกรรม MC NIGHT ครั้งที่ 10นักเรียน ม.1และ ม.4  24 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 506 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม MC NIGHT ครั้งที่ 10  4 พ.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 กิจกรรม MC NIGHT ครั้งที่ 10นักเรียน ม.2, ม.5และ นักเรียน EP ,ม.ต้น  25 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 505 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม MC NIGHT ครั้งที่ 10  4 พ.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 กิจกรรม MC NIGHT ครั้งที่ 10นักเรียน ม.3, ม.6และ นักเรียน EP ,ม.ปลาย  26 ม.ค. 2563 ผ่านมาแล้ว 504 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.7 กิจกรรม MC NIGHT ครั้งที่ 10  4 พ.ย. 2562 - 31 ม.ค. 2563
 พิธีรดน้ำดำหัวคณะภราดาและครูและมุทิตาจิตครูเกษียณอายุการทำงาน  8 เม.ย. 2563 ผ่านมาแล้ว 431 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.10 พิธีรดน้ำดำหัว  1 เม.ย. 2563 - 10 เม.ย. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย
ลำดับที่     รายรับ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลครั้งที่ 10 1 *** ***
2    กิจกรรม MC NIGHT ครั้งที่ 10 1 *** ***
3    วันคริสต์มาส 1 *** ***
4    พิธีรดน้ำดำหัว 1 *** ***
5    งานคณะกรรมการนักเรียน 1 *** ***
รวม***
ลำดับที่     รายจ่าย จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย รวมราคา
1    พิธีไหว้ครุู 1 *** ***
2    กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี 1 *** ***
3    กิจกรรมวันพ่อ 1 *** ***
รวม***


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล
 - 1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 2. แบบประเมินการจัดกิจกรรม 3. การสังเกตสภาพจริง

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ หน้าที่หลัก ผู้บันทึก แก้ไข ลบ วางแผนดำเนินงานกิจกรรม ดำเนินงานกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมในฝ่ายกิจการนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนประสานงานในการพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกมิติ ของหน่วยงาน งานกิจกรรม
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (6)
หัวข้อ x-bar SD %
ประเมินกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 0.00 0.00 93.89
แบบประเมินสิ่งแวดล้อมม.2 0.00 0.00 98.57
ประเมินวันสิ่งแวดล้อม ม.3 0.00 0.00 99.15
ประเมินงานกิจกรรมวันไหว้ครู 0.00 0.00 96.27
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 0.00 0.00 97.60
หน้าที่หลัก ผู้บันทึก แก้ไข ลบ วางแผนดำเนินงานกิจกรรม ดำเนินงานกิจกรรมและประเมินผลการจัดกิจกรรมในฝ่ายกิจการนักเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนประสานงานในการพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกมิติ 0.00 0.00 0.00
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (18 )
นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดทำพานในพิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2562
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 10
พิธีวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กิจกรรม Marry Christmas & Happy New Year 2020
การจับสลากของรางวัลเกมวัดดวง
การแข่งขันประกวดวงดนตรี MC Music Festival 2019
การแข่งขันกีฬานักเรียน รอบชิงชนะเลิศ และกีฬา E-Sport ปีการศึกษา 2562
ประมวลภาพการแสดงออกของนักเรียน MC NIGHT #10 "We are MC Infinitely United" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 24 ม.ค. 2563 (AL.1)
การซ้อม กิจกรรม MC Night ครั้งที่ 10 We are MC Infinitely United
ประมวลภาพการแสดงออกของนักเรียน MC NIGHT #10 "We are MC Infinitely United" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 วันที่ 24 ม.ค. 2563 (AL.2)
ประมวลภาพการแสดงออกของนักเรียน MC NIGHT #10 "We are MC Infinitely United" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 5 และ EP ม.ต้น วันที่ 25 ม.ค. 2563 (AL.1)
ประมวลภาพการแสดงออกของนักเรียน MC NIGHT #10 "We are MC Infinitely United" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 5 และ EP ม.ต้น วันที่ 25 ม.ค. 2563 (AL.2)
ประมวลภาพการแสดงออกของนักเรียน MC NIGHT #10 "We are MC Infinitely United" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 6 และ EP ม.ปลาย วันที่ 26 ม.ค. 2563 (AL.1)
ประมวลภาพการแสดงออกของนักเรียน MC NIGHT #10 "We are MC Infinitely United" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 6 และ EP ม.ปลาย วันที่ 26 ม.ค. 2563 (AL.2)
ประมวลภาพการแสดงออกของนักเรียน MC NIGHT #10 "We are MC Infinitely United" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 6 และ EP ม.ปลาย วันที่ 26 ม.ค. 2563 (AL.3)
ประมวลภาพการแสดงออกของนักเรียน MC NIGHT #10 "We are MC Infinitely United" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 26 ม.ค. 2563