Montfort College
  [ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:


หน้าที่หลัก : วางแผนการดำเนินงานจัดประเมินผล รวมผลทั้งพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมด้าน การกีฬาให้กับนักเรียนและบุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
1.  1. เพื่อให้บุคลากร ผู้เรียนได้มีการพัฒนา ทางด้าน ร่างกาย อารมณ์จิตใจ และสังคม 2. เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึง กิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด 3. สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้าน กีฬา 4. นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมี สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

-ปฏิทินแผนงาน(9)
-กำหนดการหรือวาระในแผนงาน(4)
-มอบหมายหน้าที่งาน(0) / กิจกรรม(0)
-ผู้รับมอบหมายหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายจำนวนทั้งหมด(0)
-คณะกรรมการแผนงาน(0) / คณะกรรมการในขั้นตอน(0)
-งบประมาณรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รับจริง *** บาท , รายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท จ่ายจริง *** บาท
-แบบประเมินตาม KPI(0)
-แบบประเมินตามหน้าที่มอบหมายผ่านระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS(0)
-ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามภายนอกระบบ SWIS(0)
-ข่าวที่เกี่ยวข้อง(0)
-อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง(8)
KRA: ผลสำเร็จที่คาดหวังหลัก ของ : วางแผนการดำเนินงานจัดประเมินผล รวมผลทั้งพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมด้าน การกีฬาให้กับนักเรียนและบุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง
1.  1. ร้อยละ 91 ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ด้านกีฬา 2. ร้อยละ 91 ของนักเรียน ครู ทำงาน ร่วมกัน ด้วยความสามัคคีและเสียสละ 3. ผู้เรียนได้รางวัลแข่งขันระดับจังหวัด ภาค /ประเทศและ/หรือนานาชาติไม่ น้อยกว่า 26 รางวัล 4. ร้อยละ 91 ของนักเรียนมีความอิ่มเอิบ

KPI: ตัวชี้วัดความสำเร็จของ : วางแผนการดำเนินงานจัดประเมินผล รวมผลทั้งพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมด้าน การกีฬาให้กับนักเรียนและบุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง

ตารางรายการเอกสารระเบียบการ คู่มือ ฯลฯ ของ : วางแผนการดำเนินงานจัดประเมินผล รวมผลทั้งพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมด้าน การกีฬาให้กับนักเรียนและบุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง
ลำดับ รายการเอกสาร

ตารางแสดงรายการอ้างอิงนโยบาย เป้าหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ
  สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง
  1. ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นบุคคลที่อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล
  3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์นักเรียน ผลการแข่งขันภายนอก การศึกษาต่อและการสอบชิงทุนทั้งในและต่างประเทศ


ปฏิทินแผนงาน (9)
วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ จำนวนกำหนดการ หน้าที่มอบหมาย รายรับ รายจ่าย ระยะเวลาที่เหลือ
02 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562   P 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบของ หน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 414 วัน
02 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 2.ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพ ปัจจุบันของการดำเนินงานของหน่วยงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 398 วัน
02 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 3. กำหนดคุณภาพที่คาดหวัง และเป้าหมาย การดำเนินงานของหน่วยงานประจำปี   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 398 วัน
15 พ.ค. 2562 27 ก.ย. 2562   P 4. จัดทำแผนงาน กำหนดการ ตารางเวลา แบบฟอร์มเอกสาร จดหมาย คู่มือ (ขั้นตอน ระเบียบการ ฯลฯ) ที่สอดคล้องตามหน้าที่ หลัก ดังนี้   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 279 วัน
15 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562   P 5.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ มอบหมายงาน   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 398 วัน
15 พ.ค. 2562 06 มี.ค. 2563   P 6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 4   4   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 118 วัน
22 พ.ค. 2562 14 ก.พ. 2563   D 7.กำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 139 วัน
29 ต.ค. 2562 15 มี.ค. 2562   C 8.ประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติการประจำปี 2562   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 475 วัน
17 มี.ค. 2563 17 มี.ค. 2563   C 9.นำสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ไปพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษา ต่อไป   0   0 *** *** ผ่านมาแล้ว 107 วัน

ตารางแสดงรายการกำหนดการหรือวาระในแผนงาน (4)

กำหนดการ วันที่ ระยะเวลาที่เหลือ สถานะ จากขั้นตอน เวลาเริ่ม-เวลาสิ้นสุด
 กำหนดการแข่งขันกรีฑาประเภทลาน  11 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 234 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2562 - 6 มี.ค. 2563
 การแข่งขันกีใาประเภทลู่ รอบคัดเลือก  12 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 233 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2562 - 6 มี.ค. 2563
 การแข่งขันกรีฑา  14 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 231 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2562 - 6 มี.ค. 2563
 พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกรีฑาสีครั้งที่54  15 พ.ย. 2562 ผ่านมาแล้ว 230 วัน เสร็จสิ้นแล้ว  6.ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  15 พ.ค. 2562 - 6 มี.ค. 2563

ตารางแสดงรายการมอบหมายหน้าที่ในแผนงาน

มอบหมายหน้าที่งาน (0) /กิจกรรม (0)
รายการหน้าที่มอบหมาย จำนวนผู้รับหน้าที่มอบหมาย จากขั้นตอน

ตารางแสดงรายชื่อผู้ที่ถูกมอบหมายหน้าที่ (0)

คณะกรรมการแผนงาน (0)

 
ชื่อบุคลากร ตำแหน่ง

คณะกรรมการในขั้นตอน (0)


งบประมาณ รายรับ/ รายจ่าย


บันทึก รายรับ/รายจ่ายจริง (ตัดงบประมาณโดยการเงิน)


แนวทางการติดตามและประเมินผล

ประเมินงานตาม บทพรรณนางาน หัวข้อ วางแผนการดำเนินงานจัดประเมินผล รวมผลทั้งพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมด้าน การกีฬาให้กับนักเรียนและบุคลากรอย่าง ต่อเนื่อง ของหน่วยงาน งานกีฬา
ประเมินงานตาม KPI

ประเมินงานตาม หน้าที่มอบหมายในแผนงานระบบ SWIS (0)


ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามนอกระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
ผลการประเมินจากการใช้แบบสอบถามในระบบ SWIS (0)
หัวข้อ %
สรุปรายงานผลการดำเนินการ

เปรียบเทียบการใช้งบประมาณ
สรุป
งบประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ *** บาท รายรับจริง *** บาท
งบประมาณการรายจ่ายที่ตั้งไว้ *** บาท รายจ่ายจริง *** บาท
***
***
***


ผู้รับผิดชอบ :
ผู้จัดทำ :


รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในแผนงาน () (ดูรายละเอียด)
ข่าวที่เกี่่ยวข้อง (0)


อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง (8 )
ประมวลภาพการซ้อมกรีฑาสี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกรีฑาสี ครั้งที่ 54 (Sports Day 2019)
ขบวนพาเหรด กิจกรรมกรีฑาสีครั้งที่ 54 ปีการศึกษา 2562 MC Sports Day 2019 "We Are MC Infinity Unity"
พิธีมอบเหรีญรางวัล กิจกรรมกรีฑาสีครั้งที่ 54 ปีการศึกษา 2562 MC Sports Day 2019 "We Are MC Infinity Unity"
ประมวลภาพพิธีปิด MC Sports Day 2019 : 54th
ประมวลภาพ การแข่งขันกรีฑาสี MC Sports Day 2019 : 54th Al.1
ประมวลภาพ การแข่งขันกรีฑาสี MC Sports Day 2019 : 54th Al.2
ประมวลภาพ การแข่งขันกรีฑาสี MC Sports Day 2019 : 54th Al.3