โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ปรับปรุงการให้บริการโรงอาหาร โดยเปิดให้ร้านค้าภายนอกเข้ามาให้บริการอาหารแก่นักเรียนและครู เริ่มตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

1 / 15
2 / 15
3 / 15
4 / 15
5 / 15
6 / 15
7 / 15
8 / 15
9 / 15
10 / 15
11 / 15
12 / 15
13 / 15
14 / 15
15 / 15