แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลต่าง ๆ จากการแข่งขันกลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11