จำนวนทั้งหมด 25 ท่าน


มิส  พรจิตต์    รังสรรค์


อวยพรด้วย Emotions


มาสเตอร์  เฉลิมพล    จิตติวัฒนพงศ์


อวยพรด้วย Emotions


มาสเตอร์  เมธาสิทธิ์    สุขประชาพันธ์


อวยพรด้วย Emotions


มิส  ศศิธร    ตันดุ


อวยพรด้วย Emotions


มิส  เจริญศรี    ศรีจันทร์ดร


อวยพรด้วย Emotions


มิส  นรรนมนต์    พรรณนินธนนท์


อวยพรด้วย Emotions


มิส  นภัสกร    บางสายน้อย


อวยพรด้วย Emotions


มิส  ศิริพร    สุรินทร์ศิริรัฐ


อวยพรด้วย Emotions


มาสเตอร์  อานนท์    อินนนท์


อวยพรด้วย Emotions


มาสเตอร์  เอนก    โชคศิริวุฒิกุล


อวยพรด้วย Emotions


มิส  ณภัทร    บัณฑิตคุณานนต์


อวยพรด้วย Emotions


มาสเตอร์  ทศพล    โฆษิตพล


อวยพรด้วย Emotions


มิส  ศิริขวัญ    แก้วแย้ม


อวยพรด้วย Emotions


มิส  ญาดา    กะราม

:birthday:

อวยพรด้วย Emotions


มาสเตอร์  นเรนทร์ฤทธิ์    ต๊ะต้องใจ


อวยพรด้วย Emotions


มาสเตอร์  กิติศักดิ์    จันกัน


อวยพรด้วย Emotions


มาสเตอร์  รังสรรค์    พรพัฒนา


อวยพรด้วย Emotions


มิส  โนริโกะ    โอชิ


อวยพรด้วย Emotions


มิส  นัยน์ปพร    เพิ่มฉลาด


อวยพรด้วย Emotions


Mr.  Arthur    William Duff


อวยพรด้วย Emotions


มิส  ยุพนันต์    พรหมมา


อวยพรด้วย Emotions


นาย  บัวผัด    ประกอบการ


อวยพรด้วย Emotions


นาย  ศรีนวน    คำพิลา


อวยพรด้วย Emotions


นาย  มงคล    ลุงวิ


อวยพรด้วย Emotions


นาง  นวล    จองคำ


อวยพรด้วย Emotions